รายการหลัก

  TA401 - 1การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้านการบิน
      สังกัดคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ , [ --- ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  จันทร์11:30-14:00520105C140 - 131 - 9W 
 อาจารย์ อาจารย์รัชตะ จันทร์พานิชย์
สำรองให้การจัดการธุรกิจสายการบิน ชั้นปี 4
การจัดการธุรกิจสายการบิน ชั้นปี 5
การจัดการธุรกิจสายการบิน
การจัดการธุรกิจสายการบิน
ชั้นปี 4 รหัส 1921211104001 ถึง 1921211104999
140 - 130 - 10
140 - 0 - 140
140 - 2 - 138
140 - 0 - 140
140 - 0 - 140
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ รหัส 18-19 เทียบโอน 20-21 สาขาธุรกิจสายการบิน 1911211104001-4999,1921211104001-4999 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744