รายการหลัก

  EC316 - 61สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเงิน
      สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา EC302-61 (#)
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ11:30-14:002320123C99 - 17 - 82W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศสุรีย์ เปรมศรีรัตน์
สำรองให้กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ชั้นปี 4
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ชั้นปี 3
99 - 17 - 82
99 - 0 - 99
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.คณะเศรษฐศาสตร์ รหัส 20 (ศศ.การเงิน) ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744