รายการหลัก

  BG319 - 1การนำเสนอผลงาน และการพูดในที่สาธารณะ
      สังกัดคณะบริหารธุรกิจ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พฤหัสบดี14:30-17:002320123C999 - 51 - 948W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง
สำรองให้ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต รหัส 2010111113001 ถึง 2010111113999
ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ปี 4 ขึ้นไป
999 - 0 - 999
999 - 51 - 948
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ S (19) และเทียบโอน 20 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744