รายการหลัก

  BC419 - 1การตลาดออนไลน์
      สังกัดคณะบริหารธุรกิจ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ11:30-14:001205A01C50 - 16 - 34W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริธร เจริญรัตน์
อาจารย์ศรัณย์ ยุวรรณะ
สำรองให้ รหัส 2010111109001 ถึง 2010111109999
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป
50 - 0 - 50
50 - 0 - 50
50 - 14 - 36
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ K รหัส 19 และเทียบโอน 20 เรียนและสอบร่วม ST191 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744