รายการหลัก

  BC427 - 1หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
      สังกัดคณะบริหารธุรกิจ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  ศุกร์08:30-11:001205A01C25 - 20 - 5W 
 อาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน อัศวเมฆิน
อาจารย์อนันฑ์ ตีระบูรณะพงษ์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัส 2110111109001 ถึง 2110111109999
กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป
25 - 2 - 23
25 - 18 - 7
25 - 0 - 25
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ K (19-20) และเทียบโอน 21 เรียนและสอบร่วม ST192 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744