รายการหลัก

  GE125 - 1การออกแบบชีวิต
      สังกัดคณะบริหารธุรกิจ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ11:30-14:002320223C9 - 8 - 1W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธนิภา ศรีไสย์
อาจารย์ ดร.โสภาค พาณิชพาพิบูล
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รับตามคำร้อง รหัส 20 เรียนและสอบร่วมกับ GE125-64 กลุ่ม 4 เกรด S/U ]
 02  อังคาร14:30-17:002320123C1 - 0 - 1W 
 อาจารย์
สำรองให้ นักศึกษาเทียบโอน
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รับตามคำร้อง รหัส 20 เรียนและสอบร่วมกับ GE125-64 กลุ่ม 1 เกรด S/U ]
    ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ14:30-17:002140421C3 - 2 - 1W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ ปัญญาเลิศ
อาจารย์ ดร.พันธิตรา ปัทมานนท์
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ 1910112141061,1910112141007 เรียนและสอบร่วม GE125-64 ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 100ไม่พบข้อมูล10 - 3 - 7W 
 อาจารย์ อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์
สำรองให้ นักศึกษาเทียบโอน
สอบปลายภาค
 101ไม่พบข้อมูล10 - 6 - 4W 
 อาจารย์ อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์
สำรองให้ นักศึกษาเทียบโอน
สอบปลายภาค
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744