รายการหลัก

  TH208 - 1การดำเนินงานครัว
      สังกัดคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ , [ --- ]
      หน่วยกิต3 (1-4-4)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      รายวิชาต่อเนื่องTH307-1(#)
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พฤหัสบดี08:30-14:002610126C22 - 9 - 13W 
 อาจารย์ อาจารย์ติลา เลาหวิรภาพ
สำรองให้การจัดการการโรงแรม รหัส 2311211101001 ถึง 2311211101999
การจัดการการโรงแรม ชั้นปี 2
การจัดการการโรงแรม ชั้นปี 3
การจัดการการโรงแรม ชั้นปี 4
1 - 0 - 1
7 - 5 - 2
12 - 1 - 11
2 - 2 - 0
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สาขาการจัดการการโรงแรม รหัส 20-22 และเทียบโอน 23 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744