รายการหลัก

  TH308 - 1เบเกอรี่เบื้องต้น
      สังกัดคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ , [ --- ]
      หน่วยกิต3 (1-4-4)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  จันทร์08:30-14:002610126C16 - 16 - 0W 
 อาจารย์ อาจารย์ติลา เลาหวิรภาพ
สำรองให้ รหัส 2211211101001 ถึง 2211211101999
รหัส 2111211101001 ถึง 2111211101999
การจัดการการโรงแรม ชั้นปี 3
16 - 0 - 16
16 - 1 - 15
16 - 15 - 1
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 20 และเทียบโอน 21-22 สาขาการจัดการการโรงแรม ]
 02  พุธ08:30-14:002610126C16 - 16 - 0W 
 อาจารย์ อาจารย์ติลา เลาหวิรภาพ
สำรองให้ รหัส 2211211101001 ถึง 2211211101999
รหัส 2111211101001 ถึง 2111211101999
การจัดการการโรงแรม ชั้นปี 3
16 - 0 - 16
16 - 0 - 16
16 - 16 - 0
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 20 และเทียบโอน 21-22 สาขาการจัดการการโรงแรม ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744