รายการหลัก

  SQ112 - 1ดนตรีและเสียงพื้นฐานในดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  เสาร์12:20-15:201205A01L15 - 6 - 9W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.วีรชัย รัศมีแจ่ม
สำรองให้ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน ชั้นปี 3
ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน ชั้นปี 2
ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน ชั้นปี 1
15 - 0 - 15
15 - 0 - 15
15 - 4 - 11
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะวิทย์ สาขา ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน รหัส 22 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744