รายการหลัก

  SQ138 - 1การวาดตัวละครและการออกแบบเครื่องแต่งกาย
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  ศุกร์13:10-16:1015201A15L15 - 3 - 12W 
 อาจารย์ อาจารย์กานต์ พฤกษ์ทรานนท์
สำรองให้ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน ชั้นปี 3
ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน ชั้นปี 2
15 - 0 - 15
15 - 3 - 12
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะวิทย์ สาขา ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน รหัส 21 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744