รายการหลัก

  SM333 - 1การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเบื้องต้น
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  เสาร์08:30-12:2015201A15L40 - 0 - 40W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้ววิทย์
สำรองให้วิศวกรรมการเงิน ชั้นปี 4
วิศวกรรมการเงิน ชั้นปี 3
วิศวกรรมการเงิน ชั้นปี 4
5 - 0 - 5
40 - 0 - 40
1 - 0 - 1
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะวิทย์ สาขา วิศวกรรมการเงิน รหัส 19-20 เรียนและสอบร่วมกับSI236 ICT นอกเวลาทำการ ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 100  เสาร์08:30-11:0015201A15L10 - 5 - 5W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้ววิทย์
สำรองให้วิศวกรรมการเงิน นอกเวลา(เสาร์ อาทิตย์) ปี 1 ขึ้นไป10 - 5 - 5
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ วิทย์ นอกเวลาทำการ สาขา วิศวกรรมการเงิน รหัส 21-22 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744