รายการหลัก

  TR102 - 1หลักการและทักษะการประกอบอาหารเบื้องต้น
      สังกัดคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ , [ --- ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ชั้นปี 1999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2565 ภาคปลาย ]
 01  อังคาร12:00-16:002610126C40 - 31 - 9W 
  อังคาร12:00-16:001040410C      
 อาจารย์ อาจารย์มนัชญา กุลพงษ์วดี
สำรองให้ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร ชั้นปี 140 - 37 - 3
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 22 สาขาศิลปะการประกอบอาหารฯ ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744