รายการหลัก

  TR205 - 1การผลิตเบเกอรี่และเพสตรี้ขั้นต้น
      สังกัดคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ , [ --- ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  อังคาร08:00-12:002610126C19 - 19 - 0W 
 อาจารย์ อาจารย์ชญานันท์ จารุมนัส
สำรองให้ รหัส 2211211107001 ถึง 2211211107999
ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร ชั้นปี 2
18 - 0 - 18
18 - 3 - 15
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 21 และเทียบโอน 22 สาขาศิลปะการประกอบอาหารฯ ]
 02  อังคาร12:30-16:302610126C18 - 15 - 3W 
 อาจารย์ อาจารย์ชญานันท์ จารุมนัส
สำรองให้ รหัส 2211211107001 ถึง 2211211107999
ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร ชั้นปี 2
18 - 0 - 18
18 - 15 - 3
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 21 และเทียบโอน 22 สาขาศิลปะการประกอบอาหารฯ ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744