รายการหลัก

  TR304 - 1การออกแบบและสร้างสรรค์รายการอาหาร
      สังกัดคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ , [ --- ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  จันทร์08:30-12:201040410C40 - 34 - 6W 
  จันทร์08:30-12:202610126C      
 อาจารย์ อาจารย์ประภา ตันติประเสริฐสุข
อาจารย์ฐิติพันธุ์ จงยิ่งเจริญ
สำรองให้ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร รหัส 2211211107001 ถึง 2211211107999
ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร ชั้นปี 3
40 - 3 - 37
40 - 31 - 9
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 21 และเทียบโอน 22 สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารฯ ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744