รายการหลัก

  TR305 - 1อาหารว่างและขนมไทย
      สังกัดคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ , [ --- ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ12:00-16:001040410C40 - 35 - 5W 
  พุธ12:00-16:002610126C      
 อาจารย์ อาจารย์ปานทิพย์ ผดุงศิลป์
อาจารย์สุชญา พ้นภัย
สำรองให้ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร ชั้นปี 1
ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร ชั้นปี 2
40 - 1 - 39
40 - 34 - 6
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ รหัส 21-22 สาขาศิลปะการประกอบอาหาร ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744