รายการหลัก

  HZ515 - 1ภาษาจีนในแพลตฟอร์มดิจิทัล
      สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2565  

    ป.โท หลักสูตรทั่วไป
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  เสาร์12:30-15:302320123C99 - 13 - 86W 
 อาจารย์ อาจารย์Zheng Qingyuan
อาจารย์ ดร.สุพัตรา ห.เพียรเจริญ
สำรองให้ภาษาจีนเพื่ออาชีพ ปี 1 ขึ้นไป
ภาษาจีนเพื่ออาชีพ ปี 1 ขึ้นไป
99 - 13 - 86
99 - 0 - 99
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ ป.โท ภาษาจีนเพื่ออาชีพ รหัส 22 ]
[คำอธิบายรายวิชา]
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาจีนเพื่ออาชีพ

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744