รายการหลัก

  GE071 - 1ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      รายวิชาต่อเนื่องEXIT01-8, GE072-1(#)
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปี 1
คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปี 1
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 1
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1
คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปี 1
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ชั้นปี 1
คณะนิติศาสตร์ ชั้นปี 1
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2565 ภาคปลาย ]
 01  จันทร์08:30-11:002150621C60 - 50 - 10W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
อาจารย์ ดร.ยุวรี ทองวิวัฒน์
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 160 - 49 - 11
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ A1 (22) คณะบริหารธุรกิจ ]
 02  จันทร์08:30-11:002150921C65 - 48 - 17W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 165 - 48 - 17
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ A2 (22) คณะบริหารธุรกิจ ]
 03  จันทร์11:30-14:002150921C60 - 44 - 16W 
 อาจารย์ อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 160 - 44 - 16
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ A3 (22) คณะบริหารธุรกิจ ]
 04  จันทร์11:30-14:002350423C65 - 53 - 12W 
 อาจารย์ อาจารย์พงษ์วิทย์ นามทะจันทร์
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 165 - 53 - 12
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ A4 (22) คณะบริหารธุรกิจ ]
 05  จันทร์14:30-17:002320123C70 - 67 - 3W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 170 - 67 - 3
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ B1+B2+B3+B4 (22) คณะบริหารธุรกิจ ]
 06  จันทร์14:30-17:002320423C71 - 71 - 0W 
 อาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณุวีร์ ชมพูชาติ
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 170 - 69 - 1
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ B1+B2+B3+B4 (22) คณะบริหารธุรกิจ ]
 07ไม่พบข้อมูล0 - 0 - 0WClosed 
 อาจารย์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 161 - 0 - 61
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ ปิดบรรยาย ]
 08ไม่พบข้อมูล10 - 1 - 9W 
 อาจารย์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 161 - 1 - 60
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ ปิดบรรยาย ]
 09  จันทร์14:30-17:002350423C75 - 74 - 1W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ หลอดอาสา
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 170 - 70 - 0
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ B1+B2+B3+B4 (22) คณะบริหารธุรกิจ ]
 10  พฤหัสบดี08:30-11:002150921C60 - 59 - 1W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการเงินการลงทุน ชั้นปี 160 - 59 - 1
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ C (22) คณะบริหารธุรกิจ ]
 11  พฤหัสบดี08:30-11:002150221C68 - 33 - 35W 
 อาจารย์ อาจารย์กรรณิกา นิตยภักดี
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการเงินการลงทุน ชั้นปี 1
กลุ่มวิชาเอกธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ชั้นปี 1
68 - 8 - 60
68 - 25 - 43
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ C+K (22) คณะบริหารธุรกิจ ]
 12  พุธ08:30-11:002150221C70 - 50 - 20W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการ ชั้นปี 170 - 50 - 20
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ J1 (22) คณะบริหารธุรกิจ ]
 13  พุธ11:30-14:00790207C80 - 70 - 10W 
 อาจารย์ อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการ ชั้นปี 170 - 55 - 15
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ J2 (22) คณะบริหารธุรกิจ ]
 14  ศุกร์08:30-11:002320123C67 - 67 - 0W 
 อาจารย์ อาจารย์พงษ์วิทย์ นามทะจันทร์
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 165 - 64 - 1
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ L1+L2+L3+L4 (22) คณะบริหารธุรกิจ ]
 15  ศุกร์08:30-11:002320223C61 - 61 - 0W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 160 - 60 - 0
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ L1+L2+L3+L4 (22) คณะบริหารธุรกิจ ]
 16  ศุกร์08:30-11:002350123C68 - 68 - 0W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ หลอดอาสา
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 1
ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ชั้นปี 1
65 - 31 - 34
65 - 35 - 30
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ L1+L2+L3+L4+S (22) คณะบริหารธุรกิจ ]
 17ไม่พบข้อมูล0 - 0 - 0WClosed 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ชั้นปี 155 - 0 - 55
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ ปิดบรรยาย (ย้ายไปเรียนกลุ่ม 16) ]
 18  ศุกร์08:30-11:002150621C60 - 59 - 1W 
 อาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณุวีร์ ชมพูชาติ
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ชั้นปี 160 - 59 - 1
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ S (22) คณะบริหารธุรกิจ ]
 19  พฤหัสบดี11:30-14:00560105C60 - 41 - 19W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 22 กลุ่ม A ]
 20  พฤหัสบดี11:30-14:002150621C60 - 55 - 5W 
 อาจารย์ อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 22 กลุ่ม B ]
 21  อังคาร08:30-11:002320123C60 - 54 - 6W 
 อาจารย์ อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 22 กลุ่ม C ]
 22  พฤหัสบดี11:30-14:002130921C60 - 47 - 13W 
 อาจารย์ อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท
อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์
สำรองให้
บัญชี ปี 1 ขึ้นไป
บัญชี ปี 1 ขึ้นไป รหัส 2220211100001 ถึง 2220211100099
1 - 1 - 0
1 - 0 - 1
60 - 2 - 58
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 22 กลุ่ม D (รหัส 21 ลงได้ 1 คน) ]
 23  จันทร์08:30-11:002240222C60 - 58 - 2W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์
สำรองให้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 160 - 58 - 2
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 22 สาขา EPIC กลุ่ม 1 ]
 24  อังคาร14:30-17:002140721C60 - 59 - 1W 
 อาจารย์ อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์
อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ หลอดอาสา
สำรองให้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 160 - 58 - 2
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 22 สาขา EPIC กลุ่ม 2 ]
 25  อังคาร14:30-17:00540205C60 - 54 - 6W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ยุวรี ทองวิวัฒน์
อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์
สำรองให้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 160 - 54 - 6
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 22 สาขา EPIC กลุ่ม 3 ]
 26  อังคาร14:30-17:002250222C60 - 29 - 31W 
 อาจารย์ อาจารย์นิภาพรรณ สิงหพันธุ์
อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์
สำรองให้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 1
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 1
40 - 12 - 28
2 - 1 - 1
20 - 16 - 4
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 22 สาขา EPIC กลุ่ม 4 +ทุกคณะ(20คน) ]
 27  จันทร์11:30-14:002250222C61 - 60 - 1W 
 อาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณุวีร์ ชมพูชาติ
อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์
สำรองให้ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 160 - 59 - 1
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 22 สาขาภาษาญี่ปุ่น ]
 28  จันทร์11:30-14:00540305C60 - 55 - 5W 
 อาจารย์ อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล
อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์
อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ หลอดอาสา
สำรองให้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชั้นปี 1
ศิลปะและธุรกิจการแสดง ชั้นปี 1
สหวิทยาการ ชั้นปี 1
คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปี 2
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 1
ชั้นปี 1 รหัส 2220411103001 ถึง 2220411103999
13 - 13 - 0
22 - 6 - 16
5 - 5 - 0
20 - 2 - 18
60 - 27 - 33
60 - 1 - 59
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 22 สาขาภาษาไทย+ศิลปะการแสดง+สหวิทยาการ+ภาษาญี่ปุ่น และ มศ.รหัส 21 ]
 29  อังคาร08:30-11:00720207C60 - 49 - 11W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ยุวรี ทองวิวัฒน์
สำรองให้ ชั้นปี 1 รหัส 2210611111001 ถึง 2210611111070
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1
60 - 47 - 13
60 - 1 - 59
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศศาสตร์ สาขา MC การตลาดดิจิทัล รหัส 22 ]
 30  อังคาร08:30-11:00720307C60 - 41 - 19W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ หลอดอาสา
สำรองให้ ชั้นปี 1 รหัส 2210611111071 ถึง 2210611111134
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1
60 - 39 - 21
60 - 1 - 59
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศศาสตร์ สาขา MC การตลาดดิจิทัล รหัส 22 ]
 31  อังคาร14:30-17:00720407C60 - 55 - 5W 
 อาจารย์ อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท
สำรองให้ ชั้นปี 1 รหัส 2210611112001 ถึง 221061111206660 - 55 - 5
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศศาสตร์ สาขา MD การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล รหัส 22 ]
 32  พฤหัสบดี08:30-11:00720307C60 - 47 - 13W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้ ชั้นปี 1 รหัส 2210611112067 ถึง 221061111219960 - 47 - 13
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศศาสตร์ สาขา MD การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล รหัส 22 ]
 33  พฤหัสบดี08:30-11:00720407C60 - 58 - 2W 
 อาจารย์ อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์
สำรองให้ ชั้นปี 1 รหัส 2210611113001 ถึง 221061111306660 - 55 - 5
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศศาสตร์ สาขา DF ภาพยนตร์ดิจิทัล รหัส 22 ]
 34  พุธ08:30-11:00720407C60 - 51 - 9W 
 อาจารย์ อาจารย์กรรณิกา นิตยภักดี
สำรองให้ ชั้นปี 1 รหัส 2210611113067 ถึง 221061111313160 - 51 - 9
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศศาสตร์ สาขา DF ภาพยนตร์ดิจิทัล รหัส 22 ]
 35  อังคาร14:30-17:00720307C60 - 54 - 6W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล
อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ หลอดอาสา
สำรองให้ ชั้นปี 1 รหัส 2210611113132 ถึง 2210611113199
ชั้นปี 1 รหัส 2210611111135 ถึง 2210611111199
60 - 43 - 17
60 - 11 - 49
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศศาสตร์ สาขา DF ภาพยนตร์ดิจิทัล+MC การตลาดดิจิทัล รหัส 22 ]
 36  พุธ08:30-11:002140821C70 - 59 - 11W 
 อาจารย์ อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท
อาจารย์พงษ์วิทย์ นามทะจันทร์
สำรองให้การจัดการการโรงแรม ชั้นปี 1
ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร ชั้นปี 1
70 - 23 - 47
70 - 35 - 35
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ คณะการท่องเที่ยว (การโรงแรม+ประกอบอาหาร) รหัส 22 ]
 37  จันทร์11:30-14:002140821C70 - 62 - 8W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
อาจารย์พงษ์วิทย์ นามทะจันทร์
สำรองให้การจัดการการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ ชั้นปี 1
การจัดการธุรกิจการบิน ชั้นปี 1
70 - 23 - 47
70 - 38 - 32
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ คณะการท่องเที่ยว (การท่องเที่ยว+การบิน) รหัส 22 ]
 38  จันทร์08:30-11:002140821C70 - 63 - 7W 
 อาจารย์ อาจารย์พงษ์วิทย์ นามทะจันทร์
สำรองให้การผลิตและการจัดการอีเว้นท์ ชั้นปี 170 - 63 - 7
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ คณะการท่องเที่ยว (อีเว้นท์) รหัส 22 ]
 39  จันทร์11:30-14:002140221C71 - 69 - 2W 
 อาจารย์ อาจารย์พงษ์วิทย์ นามทะจันทร์
อาจารย์ ดร.ยุวรี ทองวิวัฒน์
สำรองให้การผลิตและการจัดการอีเว้นท์ ชั้นปี 170 - 68 - 2
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ คณะการท่องเที่ยว (อีเว้นท์) รหัส 22 ]
 40  อังคาร08:30-11:002150621C54 - 53 - 1W 
 อาจารย์ อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล
อาจารย์ ดร.ยุวรี ทองวิวัฒน์
สำรองให้วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ชั้นปี 1
วิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง ชั้นปี 1
วิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์ ชั้นปี 1
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (ปวส.) ชั้นปี 1
วิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง (ปวส.) ชั้นปี 1
วิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์(ปวส.) ชั้นปี 1
วิศวกรรมโลจิสติกส์ ชั้นปี 1
วิศวกรรมโลจิสติกส์ (ปวส.) ชั้นปี 1
50 - 27 - 23
50 - 0 - 50
50 - 0 - 50
50 - 0 - 50
50 - 0 - 50
50 - 0 - 50
50 - 21 - 29
50 - 1 - 49
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ คณะวิศวกรรม คอม, ราง , ยานยนต์ ,โลจิสติกส์ ปกติและต่อเนื่อง ]
 41  อังคาร08:30-11:002150921C46 - 46 - 0W 
 อาจารย์ อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์
อาจารย์ ดร.ยุวรี ทองวิวัฒน์
สำรองให้วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 1
วิศวกรรมไฟฟ้า (ปวส.) ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 1
40 - 11 - 29
40 - 0 - 40
40 - 34 - 6
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ คณะวิศวกรรม ไฟฟ้า ปกติและต่อเนื่อง และคณะนิติศาสตร์ ]
 42  อังคาร08:30-11:00721107C50 - 46 - 4W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 1
50 - 0 - 50
50 - 46 - 4
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ คณะเศรษฐศาสตร์ ]
 43  พุธ08:30-11:00790307C73 - 59 - 14W 
 อาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณุวีร์ ชมพูชาติ
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล ชั้นปี 173 - 59 - 14
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล ]
 44  พุธ11:30-14:00540205C60 - 28 - 32W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 1
กลุ่มวิชาเอกนิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ชั้นปี 1 รหัส 2220611111001 ถึง 2220611111099
กลุ่มวิชาเอกการกระจายเสียงแพร่ภาพและสตรีมมิ่ง ชั้นปี 1 รหัส 2220611112001 ถึง 2220611112099
กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปี 1 รหัส 2220611113001 ถึง 2220611113099
60 - 27 - 33
60 - 0 - 60
60 - 0 - 60
60 - 0 - 60
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.เข้ากลางปี ทุกคณะ ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปี 1
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2565 ภาคปลาย ]
 100  เสาร์08:00-20:002150221C40 - 23 - 17W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ปณวัฒน์ วัฒนวิทย์
สำรองให้ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 140 - 22 - 18
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ นอกเวลาทำการกลุ่ม วันเสาร์ รหัส 22 เริ่มเรียน 18, 25 กุมภาพันธ์ 2566, 4 และ 11 มีนาคม 2566 ]
 101ไม่พบข้อมูล100 - 54 - 46W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ปณวัฒน์ วัฒนวิทย์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารทั่วไป (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 1100 - 51 - 49
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 22 ม.ปลาย กลุ่ม 1 ]
 102ไม่พบข้อมูล100 - 50 - 50W 
 อาจารย์ อาจารย์นิภาพรรณ สิงหพันธุ์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารทั่วไป (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 1100 - 50 - 50
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 22 ม.ปลาย กลุ่ม 2 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744