รายการหลัก

  GE071 - 10ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
      สังกัดคณะบริหารธุรกิจ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      รายวิชาต่อเนื่องGE072-10(#)
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2564  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พฤหัสบดี08:30-11:00590105C60 - 41 - 19W 
 อาจารย์ อาจารย์ภุมริน สรรพอาษา
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 160 - 42 - 18
สอบปลายภาค 8 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ A1 ]
 02  พุธ08:30-11:00570705C60 - 39 - 21W 
 อาจารย์ อาจารย์โศภิน ช่วยวงศ์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 160 - 39 - 21
สอบปลายภาค 8 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ A2 ]
 03  จันทร์08:30-11:00570505C60 - 48 - 12W 
 อาจารย์ อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 160 - 48 - 12
สอบปลายภาค 8 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ A3 ]
 04  จันทร์08:30-11:00570705C64 - 58 - 6W 
 อาจารย์ อาจารย์ภุมริน สรรพอาษา
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 160 - 54 - 6
สอบปลายภาค 8 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ A4 ]
 05  พฤหัสบดี11:30-14:00760707C65 - 52 - 13W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 165 - 51 - 14
สอบปลายภาค 8 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ B1 ]
 06  พุธ11:30-14:00N/A01C65 - 58 - 7W 
 อาจารย์ อาจารย์นิภาพรรณ สิงหพันธุ์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 165 - 58 - 7
สอบปลายภาค 8 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ B2 ]
 07  พฤหัสบดี14:30-17:00570305C60 - 46 - 14W 
 อาจารย์ อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 160 - 46 - 14
สอบปลายภาค 8 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ B3/1 ]
 08  พฤหัสบดี14:30-17:00570505C71 - 65 - 6W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.รติกร สิริสถิต
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ชั้นปี 1
70 - 48 - 22
70 - 18 - 52
สอบปลายภาค 8 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ B3/2 + R ]
 09  พฤหัสบดี11:30-14:00N/A01C70 - 64 - 6W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.รติกร สิริสถิต
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการเงิน ชั้นปี 170 - 64 - 6
สอบปลายภาค 8 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ C ]
 10  จันทร์11:30-14:00140201C60 - 54 - 6W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ หลอดอาสา
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการ ชั้นปี 160 - 54 - 6
สอบปลายภาค 8 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ J1 ]
 11  จันทร์11:30-14:00520105C61 - 57 - 4W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.รติกร สิริสถิต
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการ ชั้นปี 160 - 59 - 1
สอบปลายภาค 8 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ J2 ]
 12  จันทร์14:30-17:00140101C60 - 53 - 7W 
 อาจารย์ อาจารย์นิรันดร์ ขุมบางลี่
สำรองให้ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ชั้นปี 160 - 54 - 6
สอบปลายภาค 8 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ S ก.1 ]
 13  จันทร์14:30-17:00140201C60 - 47 - 13W 
 อาจารย์ อาจารย์สุพจน์ ปองทอง
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 1
ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ชั้นปี 1
60 - 23 - 37
60 - 26 - 34
สอบปลายภาค 8 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ K + S ก.2 ]
 14  อังคาร08:30-11:00N/A01C60 - 40 - 20W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.รติกร สิริสถิต
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 160 - 40 - 20
สอบปลายภาค 8 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ L1 ]
 15  ศุกร์08:30-11:00570705C60 - 42 - 18W 
 อาจารย์ อาจารย์นิภาพรรณ สิงหพันธุ์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 160 - 42 - 18
สอบปลายภาค 8 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ L2 ]
 16  ศุกร์08:30-11:00760307C60 - 45 - 15W 
 อาจารย์ อาจารย์พงษ์วิทย์ นามทะจันทร์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 160 - 45 - 15
สอบปลายภาค 8 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ L3 ]
 17  อังคาร14:30-17:00N/A01C60 - 48 - 12W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.รติกร สิริสถิต
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 160 - 52 - 8
สอบปลายภาค 8 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ L4 ]
    ปริญญาตรี e-Learning
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 200ไม่พบข้อมูล100 - 27 - 73W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้ปริญญาตรี e-Learning ชั้นปี 1100 - 27 - 73
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 21 บริหาร (วิทยพัฒน์) ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 100ไม่พบข้อมูล100 - 57 - 43W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้ นักศึกษาเทียบโอน
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 21 ม.ปลาย ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744