รายการหลัก

  GE071 - 10ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
      สังกัดคณะบริหารธุรกิจ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      รายวิชาต่อเนื่องGE072-10(#)
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  จันทร์08:30-11:002150621C3 - 1 - 2W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 23 - 1 - 2
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE071-1 กลุ่ม 1 ]
 02  จันทร์08:30-11:002150921C3 - 0 - 3W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 23 - 0 - 3
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE071-1 กลุ่ม 2 ]
 03  จันทร์11:30-14:002150921C3 - 0 - 3W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 23 - 2 - 1
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE071-1 กลุ่ม 3 ]
 04  จันทร์11:30-14:002350423C3 - 0 - 3W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 23 - 0 - 3
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE071-1 กลุ่ม 4 ]
 05  จันทร์14:30-17:002320123C3 - 0 - 3W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 23 - 0 - 3
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE071-1 กลุ่ม 5 ]
 06  จันทร์14:30-17:002320223C3 - 0 - 3W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 23 - 0 - 3
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE071-1 กลุ่ม 6 ]
 07  จันทร์14:30-17:002350123C3 - 0 - 3W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 23 - 0 - 3
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE071-1 กลุ่ม 7 ]
 08  จันทร์14:30-17:002320423C3 - 0 - 3W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 23 - 0 - 3
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE071-1 กลุ่ม 8 ]
 09  จันทร์14:30-17:002350423C3 - 1 - 2W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 23 - 1 - 2
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE071-1 กลุ่ม 9 ]
 10  พฤหัสบดี08:30-11:002150921C3 - 0 - 3W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 23 - 0 - 3
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE071-1 กลุ่ม 10 ]
 11  พฤหัสบดี08:30-11:002150221C3 - 0 - 3W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 23 - 0 - 3
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE071-1 กลุ่ม 11 ]
 12  พุธ08:30-11:002150221C3 - 0 - 3W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 23 - 0 - 3
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE071-1 กลุ่ม 12 ]
 13  พุธ11:30-14:00790207C3 - 0 - 3W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 23 - 1 - 2
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE071-1 กลุ่ม 13 ]
 14  ศุกร์08:30-11:002320123C3 - 0 - 3W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 23 - 0 - 3
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE071-1 กลุ่ม 14 ]
 15  ศุกร์08:30-11:002320223C3 - 0 - 3W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 23 - 1 - 2
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE071-1 กลุ่ม 15 ]
 16  ศุกร์08:30-11:002350123C3 - 0 - 3W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 23 - 0 - 3
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE071-1 กลุ่ม 16 ]
 17  ศุกร์08:30-11:002150521C3 - 0 - 3W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 23 - 1 - 2
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE071-1 กลุ่ม 17 ]
 18  ศุกร์08:30-11:002150621C3 - 0 - 3W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 23 - 0 - 3
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE071-1 กลุ่ม 18 ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 100ไม่พบข้อมูล100 - 0 - 100W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 2
ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 3
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 19-21 เรียนและสอบร่วม GE071-1 กลุ่ม 101 ]
 101ไม่พบข้อมูล100 - 1 - 99W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 2
ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 3
100 - 1 - 99
100 - 0 - 100
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 19-21 เรียนและสอบร่วม GE071-1 กลุ่ม 102 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744