รายการหลัก

  GE072 - 1ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา GE071-1 (#)
      รายวิชาต่อเนื่องGE073-1(#)
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 1
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 2
999 - 0 - 999
3 - 0 - 3
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2566 ภาคต้น ]
 01  พุธ08:30-11:002150521C70 - 52 - 18W 
 อาจารย์ A.Richard David Grunwell
อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 270 - 50 - 20
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ A1 (22) ]
 02  พุธ08:30-11:002150621C70 - 47 - 23W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
A.Anthony Neil Catto
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 270 - 47 - 23
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ A2 (22) ]
 03  พุธ14:30-17:002350423C70 - 42 - 28W 
 อาจารย์ อาจารย์Wisaithat Dujsik
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 270 - 42 - 28
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ A3 (22) ]
 04  ศุกร์14:30-17:002320423C70 - 45 - 25W 
 อาจารย์ A.Thomas Edward Smith
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 270 - 45 - 25
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ A4 (22) ]
 05  จันทร์11:30-14:002150921C63 - 63 - 0W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานุช จันทร์ประเสริฐ
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
A.Anthony Neil Catto
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 260 - 60 - 0
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ B1+B2+B3+B4 (22) ]
 06  จันทร์11:30-14:002320123C60 - 60 - 0W 
 อาจารย์ อาจารย์Wisaithat Dujsik
อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก
อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 260 - 60 - 0
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ B1+B2+B3+B4 (22) ]
 07  จันทร์14:30-17:002150521C60 - 58 - 2W 
 อาจารย์ อาจารย์Wisaithat Dujsik
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 260 - 56 - 4
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ B1+B2+B3+B4 (22) ]
 08  จันทร์14:30-17:002150621C60 - 29 - 31W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ปาริฉัฐษร์ วงศ์สุวรรณ
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
A.Thomas Edward Smith
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 260 - 28 - 32
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ B1+B2+B3+B4 (22) ]
 09  จันทร์14:30-17:002150921C60 - 53 - 7W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
A.Anthony Neil Catto
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 260 - 52 - 8
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ B1+B2+B3+B4 (22) ]
 10  อังคาร08:30-11:002150521C69 - 61 - 8W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
A.Steven Ross Brownell
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการเงินการลงทุน ชั้นปี 2
กลุ่มวิชาเอกธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ชั้นปี 2
65 - 39 - 26
65 - 22 - 43
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ C+K (22) ]
 11  อังคาร08:30-11:002150621C65 - 34 - 31W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
A.Richard David Grunwell
อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการเงินการลงทุน ชั้นปี 2
กลุ่มวิชาเอกธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ชั้นปี 2
65 - 22 - 43
65 - 10 - 55
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ C+K (22) ]
 12  อังคาร14:30-17:002150621C70 - 58 - 12W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานุช จันทร์ประเสริฐ
A.Richard David Grunwell
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการ ชั้นปี 270 - 56 - 14
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ J1 (22) ]
 13  พฤหัสบดี08:30-11:002150921C67 - 66 - 1W 
 อาจารย์ อาจารย์Wisaithat Dujsik
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการ ชั้นปี 2
กลุ่มวิชาเอกการจัดการ ชั้นปี 2
การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ชั้นปี 2
65 - 51 - 14
65 - 0 - 65
65 - 11 - 54
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ J2+R (22) ]
 14  พฤหัสบดี08:30-11:002150921C70 - 0 - 70W 
 อาจารย์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการ ชั้นปี 2
กลุ่มวิชาเอกการจัดการ ชั้นปี 2
การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ชั้นปี 2
70 - 0 - 70
70 - 0 - 70
70 - 0 - 70
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ J2+R (22) ]
 15  พุธ11:30-14:002320323C65 - 64 - 1W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
A.Anthony Neil Catto
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 265 - 64 - 1
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ L1+L2+L3+L4 (22) ]
 16  พุธ11:30-14:002320423C65 - 64 - 1W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ภาสกร เชื้อสวย
A.Thomas Edward Smith
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 265 - 64 - 1
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ L1+L2+L3+L4 (22) ]
 17  พุธ14:30-17:002320423C65 - 39 - 26W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
อาจารย์ ดร.ปาริฉัฐษร์ วงศ์สุวรรณ
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
อาจารย์Wisaithat Dujsik
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 265 - 39 - 26
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ L1+L2+L3+L4 (22) ]
 18  ศุกร์08:30-11:002150521C60 - 58 - 2W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
A.Steven Ross Brownell
อาจารย์ ดร.อรภัทร พุกกะเวส
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
สำรองให้ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ชั้นปี 255 - 55 - 0
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ S (22) ]
 19  ศุกร์08:30-11:002150621C55 - 32 - 23W 
 อาจารย์ อาจารย์Wisaithat Dujsik
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
สำรองให้ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ชั้นปี 255 - 32 - 23
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ S (22) ]
 20  อังคาร14:30-17:002140521C60 - 45 - 15W 
 อาจารย์ A.Richard David Grunwell
อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท
อาจารย์ ดร.ปาริฉัฐษร์ วงศ์สุวรรณ
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 22 A ]
 21  อังคาร11:30-14:002140521C60 - 51 - 9W 
 อาจารย์ A.Steven Ross Brownell
อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท
อาจารย์ ดร.อรภัทร พุกกะเวส
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 22 B ]
 22  ศุกร์11:30-14:002140921C60 - 58 - 2W 
 อาจารย์ A.Anthony Neil Catto
อาจารย์ ดร.อรภัทร พุกกะเวส
อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 22 C ]
 23  พฤหัสบดี11:30-14:002130221C64 - 46 - 18W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก
อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท
อาจารย์Wisaithat Dujsik
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 22 D ]
 24  จันทร์08:30-11:002130121C70 - 64 - 6W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ปาริฉัฐษร์ วงศ์สุวรรณ
อาจารย์Wisaithat Dujsik
อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท
สำรองให้บัญชี (ปวส.) ชั้นปี 170 - 64 - 6
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 23 ปวส. ]
 25  อังคาร11:30-14:00540205C60 - 40 - 20W 
 อาจารย์ A.Thomas Edward Smith
อาจารย์ ดร.ภาสกร เชื้อสวย
สำรองให้คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 260 - 40 - 20
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ ศศ EC1 คณะเศรษฐศาสตร์ รหัส 22 ]
 26  ศุกร์11:30-14:002250322C65 - 62 - 3W 
 อาจารย์ อาจารย์รสสุคนธ์ รัตนธาดา
อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์
อาจารย์Wisaithat Dujsik
อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก
สำรองให้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 2
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 3
65 - 61 - 4
65 - 1 - 64
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 22 สาขา EPIC กลุ่ม 1 ]
 27  ศุกร์11:30-14:002130821C65 - 54 - 11W 
 อาจารย์ อาจารย์Wisaithat Dujsik
อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก
อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 2
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 3
65 - 54 - 11
65 - 0 - 65
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 22 สาขา EPIC กลุ่ม 2 ]
 28  ศุกร์11:30-14:002250222C65 - 52 - 13W 
 อาจารย์ A.Steven Ross Brownell
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก
อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์
สำรองให้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 2
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 3
65 - 52 - 13
65 - 0 - 65
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 22 สาขา EPIC กลุ่ม 3 ]
 29  ศุกร์11:30-14:002130521C65 - 21 - 44W 
 อาจารย์ อาจารย์นิภาพรรณ สิงหพันธุ์
อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก
อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์
A.Thomas Edward Smith
สำรองให้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 2
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 3
65 - 20 - 45
65 - 1 - 64
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 22 สาขา EPIC กลุ่ม 4 ]
 30  พฤหัสบดี14:30-17:00580805C65 - 22 - 43W 
 อาจารย์ อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์
อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก
A.Richard David Grunwell
สำรองให้ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 2
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 3
65 - 21 - 44
65 - 1 - 64
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 22 สาขา ภาษาญี่ปุ่น กลุ่ม 1 ]
 31  พฤหัสบดี14:30-17:002240422C65 - 52 - 13W 
 อาจารย์ อาจารย์Wisaithat Dujsik
อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์
อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก
อาจารย์รสสุคนธ์ รัตนธาดา
สำรองให้ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 2
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 3
65 - 52 - 13
65 - 0 - 65
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 22 สาขา ภาษาญี่ปุ่น กลุ่ม 2 ]
 32  พฤหัสบดี08:30-11:002250422C65 - 53 - 12W 
 อาจารย์ อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์
อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท
A.Richard David Grunwell
อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก
สำรองให้ภาษาจีน ชั้นปี 2
ศิลปะและธุรกิจการแสดง ชั้นปี 2
ภาษาจีน ชั้นปี 3
ศิลปะการแสดง ชั้นปี 3
65 - 46 - 19
65 - 6 - 59
65 - 1 - 64
65 - 0 - 65
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 22 สาขา ภาษาจีน กลุ่ม 1 และสาขาศิลปะและธุรกิจการแสดง ]
 33  ศุกร์08:30-11:002320323C65 - 51 - 14W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
A.Anthony Neil Catto
อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก
อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์
สำรองให้ภาษาจีน ชั้นปี 2
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชั้นปี 2
สหวิทยาการ ชั้นปี 2
ภาษาจีน ชั้นปี 3
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชั้นปี 3
สหวิทยาการ ชั้นปี 3
สหวิทยาการ ชั้นปี 1
65 - 31 - 34
65 - 11 - 54
65 - 5 - 60
65 - 0 - 65
65 - 0 - 65
65 - 0 - 65
65 - 2 - 63
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 22 สาขา ภาษาจีน กลุ่ม 2, สาขาภาษาไทย, สาขาสหวิทยาการ ]
 34  อังคาร08:30-11:002240322C65 - 54 - 11W 
 อาจารย์ อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์
อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก
อาจารย์ ดร.ภาสกร เชื้อสวย
A.Richard David Grunwell
สำรองให้ภาษาเกาหลี ชั้นปี 2
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 3
65 - 54 - 11
65 - 0 - 65
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 22 สาขา ภาษาเกาหลี กลุ่ม 1 ]
 35  พฤหัสบดี11:30-14:002250422C65 - 63 - 2W 
 อาจารย์ อาจารย์รสสุคนธ์ รัตนธาดา
อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์
อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก
A.Anthony Neil Catto
สำรองให้ภาษาเกาหลี ชั้นปี 2
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 3
65 - 63 - 2
65 - 0 - 65
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 22 สาขา ภาษาเกาหลี กลุ่ม 2 ]
 36  พฤหัสบดี11:30-14:002240222C65 - 55 - 10W 
 อาจารย์ อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์
อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก
A.Richard David Grunwell
อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท
สำรองให้ภาษาเกาหลี ชั้นปี 2
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 3
65 - 55 - 10
65 - 0 - 65
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 22 สาขา ภาษาเกาหลี กลุ่ม 3 ]
 37  พฤหัสบดี14:30-17:001030110C65 - 28 - 37W 
 อาจารย์ อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์
อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก
A.Richard David Grunwell
สำรองให้ภาษาเกาหลี ชั้นปี 2
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 3
65 - 28 - 37
65 - 0 - 65
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 22 สาขา ภาษาเกาหลี กลุ่ม 4 ]
 38  ศุกร์08:30-11:002130821C65 - 48 - 17W 
 อาจารย์ อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์
อาจารย์รสสุคนธ์ รัตนธาดา
A.Anthony Neil Catto
อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก
สำรองให้ภาษาเกาหลี ชั้นปี 2
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 3
65 - 47 - 18
65 - 1 - 64
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 22 สาขา ภาษาเกาหลี กลุ่ม 5 ]
 39  พุธ08:30-11:002140221C60 - 54 - 6W 
 อาจารย์ A.Anthony Neil Catto
อาจารย์ ดร.ปาริฉัฐษร์ วงศ์สุวรรณ
อาจารย์ ดร.อรภัทร พุกกะเวส
สำรองให้วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปวส.) ชั้นปี 2
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 1
60 - 53 - 7
60 - 0 - 60
60 - 1 - 59
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ วท วิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 22 ]
 40  พุธ08:30-11:00560405C60 - 25 - 35W 
 อาจารย์ A.Richard David Grunwell
อาจารย์ ดร.อรภัทร พุกกะเวส
สำรองให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปี 2
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปี 1
ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน ชั้นปี 2
เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้นปี 2
ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน ชั้นปี 1
เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้นปี 1
60 - 21 - 39
60 - 0 - 60
60 - 4 - 56
60 - 0 - 60
60 - 0 - 60
60 - 0 - 60
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ วท ICT DGS DT รหัส 22 ]
 41  พุธ14:30-17:00560205C60 - 38 - 22W 
 อาจารย์ A.Thomas Edward Smith
อาจารย์ ดร.อรภัทร พุกกะเวส
อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล
สำรองให้วิศวกรรมการเงิน ชั้นปี 2
วิศวกรรมการเงิน ชั้นปี 1
เทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรม ชั้นปี 2
บูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม ชั้นปี 2
เทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรม ชั้นปี 1
บูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม ชั้นปี 1
60 - 26 - 34
60 - 0 - 60
60 - 11 - 49
60 - 0 - 60
60 - 0 - 60
60 - 0 - 60
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ วท วิศวกรรมการเงิน FIT IWS รหัส 22 ]
 42  จันทร์08:30-11:00720107C72 - 66 - 6W 
 อาจารย์ อาจารย์Wisaithat Dujsik
อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล
สำรองให้ ชั้นปี 2 รหัส 2210611111004 ถึง 221061111108772 - 65 - 7
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ นิเทศ สำหรับ นศ.รหัส 22 (MC1 ? MC6) ]
 43  จันทร์11:30-14:00720107C69 - 55 - 14W 
 อาจารย์ A.Richard David Grunwell
อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้ ชั้นปี 2 รหัส 2210611111088 ถึง 2210611111199
ชั้นปี 2 รหัส 2220611111001 ถึง 2220611111099
69 - 48 - 21
69 - 7 - 62
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ นิเทศ สำหรับ นศ.รหัส 22(MC7 ? MC11) ]
 44  จันทร์14:30-17:00720107C65 - 56 - 9W 
 อาจารย์ A.Anthony Neil Catto
อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์
อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล
สำรองให้ รหัส 2310611111001 ถึง 2310611119999
ชั้นปี 2 รหัส 2210611112001 ถึง 2210611112068
2 - 0 - 2
65 - 52 - 13
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ นิเทศ สำหรับ นศ.รหัส 22/เทียบโอน 23/สำหรับ นศ.ตกค้าง (BS1 ? BS5) ]
 45  จันทร์11:30-14:00720307C65 - 52 - 13W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล
อาจารย์Wisaithat Dujsik
สำรองให้ รหัส 2310611111001 ถึง 2310611119999
ชั้นปี 2 รหัส 2210611112069 ถึง 2210611112199
ชั้นปี 2 รหัส 2220611112002 ถึง 2220611112009
ชั้นปี 1
2 - 0 - 2
65 - 47 - 18
65 - 2 - 63
65 - 0 - 65
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ นิเทศ สำหรับ นศ.รหัส 22/เทียบโอน 23/สำหรับ นศ.ตกค้าง (BS5 ? BS10) ]
 46  จันทร์11:30-14:00720207C65 - 56 - 9W 
 อาจารย์ A.Steven Ross Brownell
อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท
อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล
สำรองให้ รหัส 2310611111001 ถึง 2310611119999
ชั้นปี 2 รหัส 2210611113001 ถึง 2210611113067
2 - 0 - 2
65 - 55 - 10
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ นิเทศ สำหรับ นศ.รหัส 22/เทียบโอน 23/) สำหรับ นศ.ตกค้าง(DF1 ? DF5) ]
 47  จันทร์08:30-11:00720207C65 - 54 - 11W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล
A.Richard David Grunwell
อาจารย์ ดร.ภาสกร เชื้อสวย
สำรองให้ รหัส 2310611111001 ถึง 2310611119999
ชั้นปี 2 รหัส 2210611113068 ถึง 2210611113135
2 - 0 - 2
65 - 54 - 11
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ นิเทศ สำหรับ นศ.รหัส 22/สำหรับ นศ.ตกค้าง (DF6 ? DF10) ]
 48  จันทร์14:30-17:00720207C65 - 52 - 13W 
 อาจารย์ A.Thomas Edward Smith
อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล
อาจารย์รสสุคนธ์ รัตนธาดา
สำรองให้ รหัส 2310611111001 ถึง 2310611119999
ชั้นปี 2 รหัส 2210611113136 ถึง 2210611113200
ชั้นปี 2 รหัส 2220611113001 ถึง 2220611113009
2 - 0 - 2
65 - 46 - 19
65 - 5 - 60
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ นิเทศ สำหรับ นศ.รหัส 22/สำหรับ นศ.ตกค้าง(DF11 ? DF15) ]
 49  จันทร์08:30-11:00720607C60 - 43 - 17W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก
A.Anthony Neil Catto
อาจารย์รสสุคนธ์ รัตนธาดา
สำรองให้วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ชั้นปี 2
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (ปวส.) ชั้นปี 2
วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 2
วิศวกรรมไฟฟ้า (ปวส.) ชั้นปี 2
60 - 27 - 33
60 - 1 - 59
60 - 11 - 49
60 - 0 - 60
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมฯ + สาขาไฟฯ รหัส 22 ]
 50  อังคาร11:30-14:00720507C60 - 19 - 41W 
 อาจารย์ A.Richard David Grunwell
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานุช จันทร์ประเสริฐ
อาจารย์รสสุคนธ์ รัตนธาดา
สำรองให้วิศวกรรมโลจิสติกส์ ชั้นปี 2
วิศวกรรมโลจิสติกส์ (ปวส.) ชั้นปี 2
60 - 16 - 44
60 - 0 - 60
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ วิศวกรรมศาสตร์ โลฯ รหัส 22 ]
 51  จันทร์08:30-11:00580805C65 - 34 - 31W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานุช จันทร์ประเสริฐ
A.Anthony Neil Catto
อาจารย์นิภาพรรณ สิงหพันธุ์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 265 - 34 - 31
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ คณะนิติศาสตร์ รหัส 22 ]
 52  ศุกร์14:30-17:002140121C80 - 49 - 31W 
 อาจารย์ อาจารย์พงษ์วิทย์ นามทะจันทร์
A.Steven Ross Brownell
อาจารย์ ดร.ปาริฉัฐษร์ วงศ์สุวรรณ
สำรองให้ ชั้นปี 2 รหัส 2211211101001 ถึง 2211211101999
ชั้นปี 2 รหัส 2221211101001 ถึง 2221211101999
ชั้นปี 2 รหัส 2211211107001 ถึง 2211211107999
ชั้นปี 2 รหัส 2221211107001 ถึง 2221211107999
80 - 20 - 60
80 - 1 - 79
80 - 27 - 53
80 - 0 - 80
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 22 สาขาการจัดการการโรงแรม และ ศิลปการประกอบอาหารฯ ]
 53  พุธ11:30-14:00140101C80 - 52 - 28W 
 อาจารย์ อาจารย์Wisaithat Dujsik
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
อาจารย์ ดร.ปาริฉัฐษร์ วงศ์สุวรรณ
สำรองให้ ชั้นปี 2 รหัส 2211211103001 ถึง 2211211103999
ชั้นปี 2 รหัส 2221211103001 ถึง 2221211103999
ชั้นปี 2 รหัส 2211211104001 ถึง 2211211104999
ชั้นปี 2 รหัส 2221211104001 ถึง 2221211104999
80 - 0 - 80
80 - 0 - 80
80 - 33 - 47
80 - 3 - 77
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 22 สาขาการจัดการท่องเที่ยวฯ , การจัดการธุรกิจสายการบิน และ การจัดการอีเว้นท์ ]
 54  พุธ11:30-14:00570705C80 - 54 - 26W 
 อาจารย์ อาจารย์Wisaithat Dujsik
อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก
อาจารย์ ดร.ปาริฉัฐษร์ วงศ์สุวรรณ
สำรองให้ ชั้นปี 2 รหัส 2211211105001 ถึง 2211211105070
ชั้นปี 2 รหัส 2211211105160 ถึง 2211211105999
80 - 42 - 38
80 - 8 - 72
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 22 สาขาการจัดการอีเว้นท์ ]
 55  พุธ14:30-17:002140421C80 - 50 - 30W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ปาริฉัฐษร์ วงศ์สุวรรณ
อาจารย์ ดร.ภาสกร เชื้อสวย
A.Thomas Edward Smith
สำรองให้ ชั้นปี 2 รหัส 2211211105071 ถึง 2211211105159
ชั้นปี 2 รหัส 2221211105001 ถึง 2221211105999
80 - 43 - 37
80 - 7 - 73
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 22 สาขาการจัดการอีเว้นท์ ]
 56  อังคาร08:30-11:002140821C70 - 53 - 17W 
 อาจารย์ A.Thomas Edward Smith
อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ เรียมลิว
สำรองให้คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล ชั้นปี 270 - 53 - 17
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ ศอ DAD1 คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล รหัส 22 ]
 57  พุธ11:30-14:002350223C100 - 46 - 54W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล
A.Richard David Grunwell
อาจารย์ ดร.ปาริฉัฐษร์ วงศ์สุวรรณ
สำรองให้ นักศึกษาเทียบโอน
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ คณะท่องเที่ยว ตามบันทึกที่ ทอ.0582/2566 LP 4711 ]
    ปริญญาตรี - ปวส. (ปกติ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปวส. (ปกติ) ชั้นปี 1999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2566 ภาคต้น ]
    ปริญญาตรี e-Learning
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 202ไม่พบข้อมูล200 - 49 - 151W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ เรียมลิว
สำรองให้บัญชี E-learning ปวส. (ต่อเนื่อง) ปี 1 ขึ้นไป
บัญชี E-learning ปวส. (ต่อเนื่อง) ปี 1 ขึ้นไป
บัญชี E-learning ปวส. (ต่อเนื่อง) ปี 1 ขึ้นไป
บัญชี E-learning ปวส. (ต่อเนื่อง) ปี 1 ขึ้นไป
200 - 0 - 200
200 - 49 - 151
200 - 0 - 200
200 - 0 - 200
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บัญชี e-learning รหัส 23 ปวส รหัสเก่าลงได้ ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 1999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2566 ภาคต้น ]
 100  เสาร์08:00-20:002150521C40 - 22 - 18W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล
สำรองให้ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 2
ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 2
40 - 17 - 23
40 - 5 - 35
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ+วิทยาศาสตร์ สำหรับนศ.รหัส 22 กลุ่มวันเสาร์ เรีมเรียน 2, 9, 16, 23 กันยายน 2566 ]
 101  เสาร์12:30-15:002160421C60 - 36 - 24W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานุช จันทร์ประเสริฐ
สำรองให้บัญชี ปวส. (เรียนเสาร์+อาทิตย์) ปี 1 ขึ้นไป
บัญชี ปวส. (เรียนเสาร์+อาทิตย์) ปี 1 ขึ้นไป
บัญชี ปวส. (เรียนเสาร์+อาทิตย์) ปี 1 ขึ้นไป
60 - 37 - 23
60 - 0 - 60
60 - 0 - 60
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 23 ปวส, รหัสเก่าลงได้ ]
 102ไม่พบข้อมูล100 - 41 - 59W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ปณวัฒน์ วัฒนวิทย์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจ (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 1100 - 40 - 60
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บริหาร หลักสูตร ม.ปลาย กลุ่ม 1 ]
 103ไม่พบข้อมูล100 - 41 - 59W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจ (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 1100 - 41 - 59
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บริหาร หลักสูตร ม.ปลาย กลุ่ม 2 ]
 104ไม่พบข้อมูล100 - 35 - 65W 
 อาจารย์ อาจารย์นิภาพรรณ สิงหพันธุ์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจ (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 1100 - 34 - 66
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บริหาร หลักสูตร ม.ปลาย กลุ่ม 3 ]
 105ไม่พบข้อมูล10 - 10 - 0W 
 อาจารย์ อาจารย์นิภาพรรณ สิงหพันธุ์
สำรองให้ ชั้นปี 1 รหัส 2310411384001 ถึง 231041138401010 - 10 - 0
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 23 สาขาภาษาญี่ปุ่น เรียนและสอบร่วมกับบริหารหลักสูตร ม.ปลาย กลุ่ม 3 ]
    ปริญญาตรี - ปกติ วิทยาลัยผู้ประกอบการ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  จันทร์14:30-17:00720107C1 - 1 - 0W 
 อาจารย์ A.Anthony Neil Catto
อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ เรียนและสอบร่วม GE072-1 กลุ่ม 44 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744