รายการหลัก

  GE072 - 10ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
      สังกัดคณะบริหารธุรกิจ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา GE071-10 (#)
      รายวิชาต่อเนื่องGE073-10(#)
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ08:30-11:002150521C5 - 0 - 5W 
 อาจารย์ A.Richard David Grunwell
อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 20-21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE072-1 กลุ่ม 1 ]
 02  พุธ08:30-11:002150621C5 - 0 - 5W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
A.Anthony Neil Catto
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 20-21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE072-1 กลุ่ม 2 ]
 03  พุธ14:30-17:002350423C5 - 0 - 5W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
อาจารย์Wisaithat Dujsik
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 20-21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE072-1 กลุ่ม 3 ]
 04  ศุกร์14:30-17:002320423C5 - 0 - 5W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
A.Thomas Edward Smith
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 20-21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE072-1 กลุ่ม 4 ]
 05  จันทร์11:30-14:002150921C5 - 0 - 5W 
 อาจารย์ A.Anthony Neil Catto
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานุช จันทร์ประเสริฐ
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 20-21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE072-1 กลุ่ม 5 ]
 06  จันทร์11:30-14:002320123C5 - 0 - 5W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
อาจารย์Wisaithat Dujsik
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 20-21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE072-1 กลุ่ม 6 ]
 07  จันทร์14:30-17:002150521C5 - 0 - 5W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
อาจารย์Wisaithat Dujsik
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 20-21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE072-1 กลุ่ม 7 ]
 08  จันทร์14:30-17:002150621C5 - 0 - 5W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ปาริฉัฐษร์ วงศ์สุวรรณ
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
A.Thomas Edward Smith
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 20-21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE072-1 กลุ่ม 8 ]
 09  จันทร์14:30-17:002150921C5 - 0 - 5W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท
A.Anthony Neil Catto
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 20-21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE072-1 กลุ่ม 9 ]
 10  อังคาร08:30-11:002150521C5 - 1 - 4W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
A.Steven Ross Brownell
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
5 - 0 - 5
5 - 1 - 4
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 20-21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE072-1 กลุ่ม 10 ]
 11  อังคาร08:30-11:002150621C5 - 0 - 5W 
 อาจารย์ A.Richard David Grunwell
อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 20-21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE072-1 กลุ่ม 11 ]
 12  อังคาร14:30-17:002150621C5 - 0 - 5W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานุช จันทร์ประเสริฐ
A.Richard David Grunwell
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 20-21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE072-1 กลุ่ม 12 ]
 13  พฤหัสบดี08:30-11:002150921C5 - 2 - 3W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
อาจารย์Wisaithat Dujsik
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
5 - 0 - 5
5 - 2 - 3
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 20-21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE072-1 กลุ่ม 13 ]
 14  พฤหัสบดี08:30-11:002320123C5 - 0 - 5W 
 อาจารย์ อาจารย์Wisaithat Dujsik
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 20-21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE072-1 กลุ่ม 14 ]
 15  พุธ11:30-14:002320323C5 - 1 - 4W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
A.Anthony Neil Catto
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
5 - 0 - 5
5 - 1 - 4
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 20-21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE072-1 กลุ่ม 15 ]
 16  พุธ11:30-14:002320423C5 - 0 - 5W 
 อาจารย์ อาจารย์จิตตินันท์ นันทไพบูลย์
อาจารย์ ดร.ภาสกร เชื้อสวย
A.Thomas Edward Smith
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 20-21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE072-1 กลุ่ม 16 ]
 17  พุธ14:30-17:002320423C5 - 2 - 3W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ปาริฉัฐษร์ วงศ์สุวรรณ
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
อาจารย์Wisaithat Dujsik
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
5 - 0 - 5
5 - 2 - 3
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 20-21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE072-1 กลุ่ม 17 ]
 18  ศุกร์08:30-11:002150521C5 - 1 - 4W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
A.Steven Ross Brownell
อาจารย์ ดร.อรภัทร พุกกะเวส
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
5 - 0 - 5
5 - 1 - 4
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 20-21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE072-1 กลุ่ม 18 ]
 19  ศุกร์08:30-11:002150621C5 - 0 - 5W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์
อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท
อาจารย์Wisaithat Dujsik
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 20-21 คณะบริหาร เรียนและสอบร่วม GE072-1 กลุ่ม 19 ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 100ไม่พบข้อมูล100 - 5 - 95W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารทั่วไป ปวส. เทียบโอน (วันอาทิตย์) ปี 3 ขึ้นไป100 - 5 - 95
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บริหารทั่วไป สำหรับนักศึกษา ปวส. เทียบโอน - กลางปี 21 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744