รายการหลัก

  GE137 - 1การสื่อสารหัวการค้า
      สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - Credit Bank ปี 1 ขึ้นไป
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2566 ภาคต้น ]
 01  จันทร์08:30-11:00570505C110 - 101 - 9W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาลัญ วรพิทยุต
สำรองให้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 1110 - 102 - 8
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะมนุษยศาสตร์ สาขา EPIC รหัส 23 กลุ่ม 1 และ 2 เท่านั้น ]
 02  อังคาร11:30-14:00570505C125 - 119 - 6W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี พิเชษฐพันธ์
สำรองให้ภาษาจีน ชั้นปี 1
ภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ 2+2 ชั้นปี 1
120 - 115 - 5
110 - 5 - 105
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีน และจีนผู้ประกอบการ รหัส 23 เท่านั้น ]
 03  อังคาร11:30-14:00140301C110 - 107 - 3W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาลัญ วรพิทยุต
สำรองให้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 1
ศิลปะและธุรกิจการแสดง ชั้นปี 1
110 - 57 - 53
110 - 48 - 62
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะมนุษยศาสตร์ สาขา EPIC รหัส 23 กลุ่ม 5 และสาขาศิลปะธุรกิจการแสดง เท่านั้น ]
 04  พุธ11:30-14:00590105C136 - 136 - 0W 
 อาจารย์ อาจารย์พิมพ์ปวีน์ หนีพาล
สำรองให้ภาษาเกาหลี ชั้นปี 1
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชั้นปี 1
สหวิทยาการ ชั้นปี 1
สหวิทยาการ ชั้นปี 2
สหวิทยาการ ชั้นปี 3
112 - 110 - 2
110 - 11 - 99
110 - 7 - 103
110 - 0 - 110
110 - 2 - 108
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาเกาหลี รหัส 23, สาขาภาษาไทย รหัส 23 และสาขาสหวิทยาการ รหัส 21-23 เท่านั้น ]
 05  พุธ14:30-17:00520105C116 - 115 - 1W 
 อาจารย์ อาจารย์พิมพ์ปวีน์ หนีพาล
สำรองให้ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 1
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 1
0 - 0 - 0
116 - 111 - 5
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะมนุษยศาสตร์ รหัส 23 สาขาภาษาเกาหลี เท่านั้น ]
 06  พฤหัสบดี14:30-17:00970109C110 - 100 - 10W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาลัญ วรพิทยุต
สำรองให้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 1110 - 100 - 10
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะมนุษยศาสตร์ สาขา EPIC รหัส 23 กลุ่ม 3 และ 4 เท่านั้น ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744