รายการหลัก

  GE154 - 1การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 1999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2566 ภาคต้น ]
 01  พุธ14:30-17:00540205C60 - 39 - 21W 
 อาจารย์ อาจารย์ชัญญภัทร นนทวัฒนขจร
สำรองให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปี 160 - 39 - 21
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะวิทย์ รหัส 23 สาขาวิชา FE ]
 02  อังคาร14:30-17:00540105C84 - 33 - 51W 
 อาจารย์ อาจารย์ชัญญภัทร นนทวัฒนขจร
สำรองให้คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 1120 - 0 - 120
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะเศรษฐศาตร์ รหัส 23 ]
 03  พุธ11:30-14:00540405C60 - 56 - 4W 
 อาจารย์ อาจารย์ชัญญภัทร นนทวัฒนขจร
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 2
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
ปริญญาตรี - ปวส. (ปกติ) ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - ปวส. (ปกติ) ชั้นปี 2
ปริญญาตรี - ปวส. (ปกติ) ชั้นปี 3
60 - 40 - 20
60 - 15 - 45
60 - 0 - 60
60 - 0 - 60
60 - 1 - 59
60 - 0 - 60
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะวิศวกรรมฯ ]
 04  จันทร์14:30-17:00560105C60 - 43 - 17W 
 อาจารย์ อาจารย์ชัญญภัทร นนทวัฒนขจร
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 2
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
60 - 42 - 18
60 - 0 - 60
60 - 0 - 60
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิติศาสตร์ รหัส 21-23 ]
 05  พุธ08:30-11:00540305C70 - 63 - 7W 
 อาจารย์ อาจารย์ชัญญภัทร นนทวัฒนขจร
สำรองให้คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล ชั้นปี 1
คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล ชั้นปี 3
คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล ชั้นปี 2
70 - 62 - 8
60 - 0 - 60
60 - 0 - 60
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณศิลปะ รหัส 23 ]
 06ไม่พบข้อมูล60 - 0 - 60WClosed 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 10 - 0 - 0
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ ISM ]
 07  อังคาร08:30-11:002130921C60 - 47 - 13W 
 อาจารย์ อาจารย์คัดเค้า สันธนะสุข
สำรองให้คณะการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี 260 - 47 - 13
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะปฐมวัยฯ รหัส 22 ]
 08  อังคาร14:30-17:00560205C60 - 51 - 9W 
 อาจารย์ อาจารย์คัดเค้า สันธนะสุข
สำรองให้คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 150 - 48 - 2
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะเศรษฐศาตร์ รหัส 23 ]
    ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ11:30-14:202130321C150 - 42 - 108W 
 อาจารย์ อาจารย์Hugh O'Connell
สำรองให้ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 2
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 2
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 2
150 - 1 - 149
100 - 29 - 71
100 - 0 - 100
100 - 3 - 97
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ For BBA ,B.Acc students with ID21-23 and B.A students with ID22-23 ]
 02  พฤหัสบดี14:30-17:202130321C80 - 45 - 35W 
 อาจารย์ อาจารย์Hugh O'Connell
สำรองให้ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 2
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 2
80 - 29 - 51
55 - 0 - 55
55 - 16 - 39
55 - 0 - 55
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ For BBA-B.Acc student ID22-23 ]
 03  อังคาร08:30-11:202120221C30 - 28 - 2W 
 อาจารย์ อาจารย์Hugh O'Connell
สำรองให้ นักศึกษาเทียบโอน
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 7 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ For BBA-B.Acc student ID22-23 ]
    ปริญญาตรี e-Learning
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล99 - 0 - 99W 
 อาจารย์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารทั่วไป (ออนไลน์) ชั้นปี 199 - 1 - 98
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2566 ภาคต้น ]
 200ไม่พบข้อมูล100 - 1 - 99W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์
อาจารย์ ดร.ศศิธร มงคลศรีพัฒนา
สำรองให้ปริญญาตรี e-Learning ชั้นปี 2100 - 0 - 100
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 22 บริหารทั่วไป หลักสูตรเทียบโอน ปวส. ]
 201ไม่พบข้อมูล100 - 6 - 94W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ศศิธร มงคลศรีพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์
สำรองให้บัญชี(ออนไลน์) ปี 1 ขึ้นไป
บัญชี(ออนไลน์) ปี 1 ขึ้นไป
100 - 0 - 100
100 - 6 - 94
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บัญชี (วิทยพัฒน์) รหัส 21-22 ]
 202ไม่พบข้อมูล200 - 82 - 118W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์
อาจารย์ ดร.ศศิธร มงคลศรีพัฒนา
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารทั่วไป (ออนไลน์) ชั้นปี 1200 - 83 - 117
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 23 สาขาวิชาบริหารทั่วไป ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 100  อังคาร11:30-14:00550405C40 - 25 - 15W 
 อาจารย์ อาจารย์คัดเค้า สันธนะสุข
สำรองให้สหวิทยาการ (ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ) ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - Credit Bank ชั้นปี 1
40 - 25 - 15
40 - 1 - 39
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะวิทย์ สาขา คณะวิทย์ สาขา สหวิทยาการ (ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ) รหัส 23 ]
 101ไม่พบข้อมูล15 - 11 - 4W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ศศิธร มงคลศรีพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์
สำรองให้ภาษาจีน (นอกเวลาทำการ) ปี 1 ขึ้นไป
ภาษาจีน ปวส. (นอกเวลาทำการ) ปี 1 ขึ้นไป
15 - 11 - 4
15 - 1 - 14
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 22-23 เอกภาษาจีน (นอกเวลาทำการ) -เรียนและสอบร่วมกับวิทยพัฒน์ ]
 102ไม่พบข้อมูล13 - 12 - 1W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ศศิธร มงคลศรีพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 23 สาขาภาษาอังฤษ (นอกเวลาทำการ) บันทึก มศ.794/2566 เรียนและสอบร่วมกับวิทยพัฒน์ ]
 103ไม่พบข้อมูล23 - 23 - 0W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ เขมะเพชร
สำรองให้ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 120 - 20 - 0
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 23 คณะบริหาร กลุ่มพิเศษนักธุรกิจ ]
    ปริญญาตรี - ปกติ วิทยาลัยผู้ประกอบการ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ วิทยาลัยผู้ประกอบการ ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - Credit Bank ชั้นปี 1
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2566 ภาคต้น ]
    ปริญญาตรี-ปกติ วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  อังคาร13:30-16:202220122C30 - 17 - 13W 
 อาจารย์ อาจารย์เดชบดินทร์ วงศ์ญาพรหม
อาจารย์Ching Chuan Huang
สำรองให้ปริญญาตรี-ปกติ วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ ปี 1 ขึ้นไป30 - 17 - 13
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ วิทยาลัยนานาชาติไทย จีน เพื่อการจัดการ ระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง (ปวส) ]
    Exchange Program
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01ไม่พบข้อมูล10 - 8 - 2W 
 อาจารย์ อาจารย์Hugh O'Connell
สำรองให้ นักศึกษาเทียบโอน
สอบปลายภาค
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744