รายการหลัก

  GE084 - 1ภาษาไทยและวัฒนธรรม
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2566  

    ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  อังคาร08:30-11:002130321C100 - 28 - 72W 
 อาจารย์ อาจารย์สุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
สำรองให้ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
B.B.A. ระหว่างประเทศ ชั้นปี 2
B.B.A. ระหว่างประเทศ ชั้นปี 3
บัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปี 2
บัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปี 3
100 - 3 - 97
50 - 2 - 48
50 - 0 - 50
50 - 0 - 50
50 - 1 - 49
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ (For Thai students only)For BBA with ID 21-23,B.Acc students with ID 23 ]
 02  อังคาร14:30-17:002130321C100 - 58 - 42W 
 อาจารย์ อาจารย์สุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
สำรองให้ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
บัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) เฉพาะนศ.ต่างชาติ ชั้นปี 2
บัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) เฉพาะนศ.ต่างชาติ ชั้นปี 3
B.B.A. ระหว่างประเทศ (เฉพาะนศ.ต่างชาติ) ชั้นปี 2
B.B.A. ระหว่างประเทศ (เฉพาะนศ.ต่างชาติ) ชั้นปี 3
100 - 58 - 42
50 - 0 - 50
50 - 0 - 50
50 - 0 - 50
50 - 0 - 50
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ (For Foreigner students only)For BBA,B.Acc ID 21-23 and B.A students with ID22-23 ]
    ปริญญาตรี-ปกติ วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พฤหัสบดี09:30-12:202220122C99 - 10 - 89W 
 อาจารย์ อาจารย์Lu Dan
สำรองให้ปริญญาตรี-ปกติ วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ ปี 1 ขึ้นไป999 - 2 - 997
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ. บริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาจีน) ]
    Exchange Program
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  อังคาร14:30-17:00N/A01C20 - 7 - 13W 
 อาจารย์ อาจารย์สุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
สำรองให้ นักศึกษาเทียบโอน
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ แลกเปลี่ยนEmlyon Business School ประเทศฝรั่งเศส ]
 02ไม่พบข้อมูล8 - 8 - 0W 
 อาจารย์
สำรองให้ นักศึกษาเทียบโอน
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ Thai History & Language ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744