รายการหลัก

  GE074 - 1ภาษาอังกฤษสำหรับมืออาชีพ
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา GE073-1 (#) หรือ
GE073-10 (#) หรือ
GE073-120 (#) หรือ
GE073-140 (#) หรือ
GE073-180 (#) หรือ
GE073-20 (#) หรือ
GE073-30 (#) หรือ
GE073-50 (#) หรือ
GE073-60 (#) หรือ
GE073-70 (#) หรือ
GE073-80 (#) หรือ
GE073-E (#) หรือ
GE073-IC1 (#) หรือ
GE073-IC2 (#) หรือ
GE073-IC4 (#)
      รายวิชาต่อเนื่องHE921-1, HE921-20(#), IH921-1(#), IH921-1(#), IH921-1(#), IH921-65(#)
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  จันทร์08:30-11:002320123C62 - 56 - 6W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานุช จันทร์ประเสริฐ
อาจารย์ ดร.พรณิชา วีระคัณโฑ
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 262 - 59 - 3
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ A1+A2+A3+A4 (21) ]
 02  จันทร์08:30-11:002320223C63 - 60 - 3W 
 อาจารย์ A.Steven Ross Brownell
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 262 - 54 - 8
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ A1+A2+A3+A4 (21) ]
 03  จันทร์08:30-11:002350123C62 - 46 - 16W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 262 - 47 - 15
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ A1+A2+A3+A4 (21) ]
 04  จันทร์14:30-17:002150621C60 - 49 - 11W 
 อาจารย์ A.Richard David Grunwell
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 260 - 49 - 11
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ B1 (21) ]
 05  จันทร์14:30-17:002150921C60 - 56 - 4W 
 อาจารย์ A.Victoria Elman-Wijuntamook
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 260 - 56 - 4
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ B2 (21) ]
 06  พุธ08:30-11:002150921C60 - 52 - 8W 
 อาจารย์ A.Richard David Grunwell
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 260 - 47 - 13
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ B3/1 (21) ]
 07  พุธ08:30-11:002150521C60 - 44 - 16W 
 อาจารย์ อาจารย์ณีชรีย์ธร ลี
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 2
กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 2
60 - 44 - 16
60 - 0 - 60
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ B3/2 (21) ]
 08  พุธ08:30-11:002150121C70 - 57 - 13W 
 อาจารย์ A.Anthony Neil Catto
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการเงิน ชั้นปี 270 - 57 - 13
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ C (21) ]
 09  จันทร์11:30-14:002150621C62 - 48 - 14W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.พรณิชา วีระคัณโฑ
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการ ชั้นปี 262 - 48 - 14
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ J1 (21) ]
 10  จันทร์11:30-14:002320423C70 - 54 - 16W 
 อาจารย์ A.Richard David Grunwell
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการ ชั้นปี 2
กลุ่มวิชาเอกการจัดการ ชั้นปี 2
70 - 52 - 18
70 - 0 - 70
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ J2 (21) ]
 11  พุธ11:30-14:002150521C55 - 50 - 5W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ปณวัฒน์ วัฒนวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานุช จันทร์ประเสริฐ
สำรองให้ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ชั้นปี 255 - 50 - 5
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ S (21) ]
 12  พุธ11:30-14:002320123C55 - 39 - 16W 
 อาจารย์ อาจารย์ณีชรีย์ธร ลี
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 2
ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ชั้นปี 2
55 - 21 - 34
30 - 17 - 13
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ K+S รับ 30 คน (21) ]
 13  ศุกร์08:30-11:002150121C65 - 64 - 1W 
 อาจารย์ A.Anthony Neil Catto
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 263 - 63 - 0
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ L1+L2+L3+L4 (21) ]
 14  ศุกร์08:30-11:002320323C63 - 63 - 0W 
 อาจารย์ A.Victoria Elman-Wijuntamook
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 263 - 63 - 0
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ L1+L2+L3+L4 (21) ]
 15  ศุกร์08:30-11:002320423C63 - 41 - 22W 
 อาจารย์ อาจารย์ณีชรีย์ธร ลี
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 263 - 42 - 21
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ L1+L2+L3+L4 (21) ]
 16  อังคาร14:30-17:00560105C64 - 56 - 8W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ เรียมลิว
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 21 กลุ่ม A ]
 17  ศุกร์08:30-11:00560105C65 - 52 - 13W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.พรณิชา วีระคัณโฑ
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 21 กลุ่ม B ]
 18  พุธ11:30-14:002130621C65 - 56 - 9W 
 อาจารย์ A.Steven Ross Brownell
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 21 กลุ่ม C ]
 19  จันทร์11:30-14:00560205C60 - 42 - 18W 
 อาจารย์ อาจารย์ณีชรีย์ธร ลี
สำรองให้
บัญชี ปี 2 ขึ้นไป
1 - 1 - 0
9 - 0 - 9
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 21 กลุ่ม D ]
 20  จันทร์08:30-11:002240122C65 - 32 - 33W 
 อาจารย์ A.Victoria Elman-Wijuntamook
สำรองให้ภาษาเกาหลี ชั้นปี 2
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 2
65 - 30 - 35
65 - 2 - 63
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 21 สาขาภาษาเกาหลี กลุ่ม 1+รหัส 21 สาขา EPIC ]
 21  จันทร์14:30-17:002250422C65 - 64 - 1W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก
สำรองให้ภาษาเกาหลี ชั้นปี 2
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 2
65 - 43 - 22
65 - 7 - 58
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 21 สาขาภาษาเกาหลี กลุ่ม 2 +รหัส 21 สาขา EPIC ]
 22  พุธ14:30-17:002240122C60 - 59 - 1W 
 อาจารย์ A.Richard David Grunwell
สำรองให้ภาษาเกาหลี ชั้นปี 260 - 59 - 1
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 21 สาขาภาษาเกาหลี กลุ่ม 3 ]
 23  พุธ14:30-17:002250222C74 - 71 - 3W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ปณวัฒน์ วัฒนวิทย์
สำรองให้คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปี 2
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 2
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชั้นปี 2
ศิลปะการแสดง ชั้นปี 2
สหวิทยาการ ชั้นปี 2
60 - 12 - 48
60 - 36 - 24
60 - 4 - 56
60 - 6 - 54
60 - 7 - 53
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 21 สาขาภาษาเกาหลี กลุ่ม 4 +ภาษาไทย +ศิลปะการแสดง +สหวิทยาการ +มศ.รหัส 21 ]
 24  จันทร์11:30-14:002250322C65 - 55 - 10W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานุช จันทร์ประเสริฐ
สำรองให้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 265 - 55 - 10
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 21 สาขา EPIC กลุ่ม 1 ]
 25  จันทร์14:30-17:002240322C60 - 0 - 60WClosed 
 อาจารย์
สำรองให้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 260 - 0 - 60
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ ปิด-สำหรับนศ.รหัส 21 สาขา EPIC กลุ่ม 2 ]
 26  พฤหัสบดี11:30-14:002250222C65 - 58 - 7W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานุช จันทร์ประเสริฐ
สำรองให้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 265 - 57 - 8
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 21 สาขา EPIC กลุ่ม 3 ]
 27  พฤหัสบดี14:30-17:002250222C60 - 34 - 26W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก
สำรองให้ภาษาจีน ชั้นปี 260 - 34 - 26
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 21 สาขาภาษาจีน กลุ่ม 1 ]
 28  พฤหัสบดี14:30-17:00570705C60 - 33 - 27W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานุช จันทร์ประเสริฐ
สำรองให้ภาษาจีน ชั้นปี 2
ภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ 2+2 ชั้นปี 2
ภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ (4 ปี) ชั้นปี 2
60 - 34 - 26
60 - 0 - 60
60 - 0 - 60
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 21 สาขาภาษาจีน กลุ่ม 2 และภาษาจีนเพื่อประกอบการ ]
 29  อังคาร08:30-11:00540205C60 - 46 - 14W 
 อาจารย์ A.Richard David Grunwell
สำรองให้ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 260 - 42 - 18
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 21 สาขาภาษาญี่ปุ่น ]
 30  จันทร์14:30-17:002340623C60 - 34 - 26W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ เรียมลิว
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 260 - 34 - 26
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 21 คณะนิติศาสตร์ เท่านั้น ]
 31  จันทร์14:30-17:00720307C60 - 44 - 16W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานุช จันทร์ประเสริฐ
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 260 - 44 - 16
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 21 คณะการศึกษาปฐมวัย ]
 32ไม่พบข้อมูล40 - 0 - 40W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานุช จันทร์ประเสริฐ
สำรองให้ภาษาญี่ปุ่น (2+2 นศ.ต่างชาติ) ปี 1 ขึ้นไป
ภาษาญี่ปุ่น ปี 1 ขึ้นไป
40 - 0 - 40
40 - 0 - 40
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ. รหัส 21-22 เอกภาษาญี่ปุ่น 2+2 ]
    ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  ศุกร์11:30-14:202130421C47 - 45 - 2W 
 อาจารย์ A.Tyson Frazier
สำรองให้ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 2
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 2
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
40 - 4 - 36
40 - 28 - 12
20 - 1 - 19
20 - 10 - 10
3 - 3 - 0
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ For BBA with ID 21and transfer student ID22only ,B.Acc with ID 21,transfer ID 22 *GE073 andB.A ID 22 ]
    ปริญญาตรี e-Learning
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 200ไม่พบข้อมูล100 - 36 - 64W 
 อาจารย์ อาจารย์พงษ์วิทย์ นามทะจันทร์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารทั่วไป ปวส. เทียบโอน (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) ชั้นปี 1
ปริญญาตรี e-Learning ชั้นปี 2
ปริญญาตรี e-Learning ชั้นปี 1
100 - 0 - 100
100 - 33 - 67
100 - 1 - 99
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บริหาร เทียบโอน ปวส. รหัส 21-22 (วิทยพัฒน์) ]
 201ไม่พบข้อมูล100 - 2 - 98W 
 อาจารย์ อาจารย์พงษ์วิทย์ นามทะจันทร์
สำรองให้บัญชี(ออนไลน์) ปี 1 ขึ้นไป
บัญชี(ออนไลน์) ปี 1 ขึ้นไป
100 - 2 - 98
100 - 0 - 100
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 21-22 (วิทยพัฒน์) ]
 202ไม่พบข้อมูล50 - 23 - 27W 
 อาจารย์ อาจารย์พงษ์วิทย์ นามทะจันทร์
สำรองให้บัญชี E-learning ปวส. (ต่อเนื่อง) ปี 2 ขึ้นไป
บัญชี E-learning ปวส. (ต่อเนื่อง) ปี 3 ขึ้นไป
50 - 23 - 27
50 - 0 - 50
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 20-21 (e-Learning) ปวส (เรียนร่วมกับวิทยพัฒน์) ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 100ไม่พบข้อมูล50 - 6 - 44W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก
สำรองให้ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 150 - 0 - 50
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 22 คณะบริหาร ]
 101ไม่พบข้อมูล50 - 6 - 44W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานุช จันทร์ประเสริฐ
สำรองให้ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 150 - 6 - 44
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 22 ม.ปลาย คณะบริหาร ]
    ปริญญาตรี-ปกติ วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01ไม่พบข้อมูล100 - 8 - 92W 
 อาจารย์ อาจารย์Wang Mingliang
สำรองให้
บธ.บ.(ภาษาจีน)Double เฉพาะนศ.จีน ชั้นปี 1
1 - 1 - 0
100 - 1 - 99
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ. บริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาจีน)*วทจ58/2565 *5616 ]
    ปริญญาตรี - Credit Bank
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01ไม่พบข้อมูล21 - 21 - 0W 
 อาจารย์
สำรองให้CreditBank คณะมนุษยศาสตร์ 1/1 ชั้นปี 121 - 0 - 21
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.กวางสี (ภาษาญี่ปุ่น) ]
    Exchange Program
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ14:30-17:002350123C40 - 19 - 21W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานุช จันทร์ประเสริฐ
สำรองให้ นักศึกษาเทียบโอน
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 21-22 โครงการ 2+2 ภาษาญี่ปุ่น กลุ่มกว่างซี ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744