รายการหลัก

  GE125 - 64การออกแบบชีวิต
      สังกัดคณะบริหารธุรกิจ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  อังคาร14:30-17:002320123C100 - 52 - 48W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 1100 - 54 - 46
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ A2 (22) ]
 02  ศุกร์11:30-14:002320123C100 - 47 - 53W 
 อาจารย์ อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์
อาจารย์ ดร.อารดา มหามิตร
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 1100 - 46 - 54
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ A3 (22) ]
 03  ศุกร์11:30-14:002320223C100 - 49 - 51W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ชัชชัย หวังวิวัฒนา
อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ เพชรพันธ์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 1100 - 52 - 48
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ A4 (22) ]
 04  พุธ11:30-14:002320223C100 - 59 - 41W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธนิภา ศรีไสย์
อาจารย์ ดร.โสภาค พาณิชพาพิบูล
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการ ชั้นปี 1100 - 58 - 42
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ J1 (22) ]
    ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00  พุธ14:30-17:002140421C999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ For ID 222 BBA ]
 01  พุธ14:30-17:002140421C107 - 97 - 10W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.พันธิตรา ปัทมานนท์
อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ ปัญญาเลิศ
สำรองให้ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 2
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 2
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
90 - 82 - 8
60 - 0 - 60
60 - 13 - 47
60 - 0 - 60
3 - 3 - 0
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ For BBA B.Acc and B.A Student ID 21-22XXXXXXXXXXX ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 100ไม่พบข้อมูล100 - 59 - 41W 
 อาจารย์ อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจ (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 1100 - 63 - 37
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 22 ม.ปลาย กลุ่ม 1 ]
 101ไม่พบข้อมูล100 - 54 - 46W 
 อาจารย์ อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจ (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 1100 - 54 - 46
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 22 ม.ปลาย กลุ่ม 2 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744