รายการหลัก

  BE802 - 1โครงการประกอบการ 2
      สังกัดวิทยาลัยผู้ประกอบการ , [ สาขาวิชาการประกอบการ ]
      หน่วยกิต6 (4-4-10)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ วิทยาลัยผู้ประกอบการ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  จันทร์11:30-14:00130201C60 - 38 - 22W 
  พุธ11:30-14:001610116C      
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชุดา สังข์แก้ว
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ เอี้ยวสกุลรัตน์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ วิทยาลัยผู้ประกอบการ ชั้นปี 260 - 38 - 22
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ วิทยาลัยผู้ประกอบการ รหัส 21 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744