รายการหลัก

  CM302 - 1คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการสื่อสารการตลาด 1
      สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      รายวิชาต่อเนื่องCM303-1(#)
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พฤหัสบดี08:30-11:00950109C37 - 36 - 1W 
 อาจารย์ อาจารย์สิทธิเดช เฉลิมลาภวรบูรณ์
สำรองให้กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ชั้นปี 6
กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ชั้นปี 5
กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ชั้นปี 4
กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ชั้นปี 3
รหัส 2310611111001 ถึง 2310611111199
ชั้นปี 2 รหัส 2210611111004 ถึง 2210611111046
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 2 - 3
5 - 1 - 4
5 - 0 - 5
36 - 29 - 7
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม MC 2210611111004-1046 เทียบโอน 23 นศ.ตกค้าง/ลงซ้ำ รหัส 18-21 ]
 02  พฤหัสบดี11:30-14:00950109C36 - 33 - 3W 
 อาจารย์ อาจารย์สิทธิเดช เฉลิมลาภวรบูรณ์
สำรองให้กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ชั้นปี 6
กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ชั้นปี 5
กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ชั้นปี 4
กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ชั้นปี 3
รหัส 2310611111001 ถึง 2310611111199
ชั้นปี 2 รหัส 2210611111047 ถึง 2210611111090
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 1 - 4
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
36 - 32 - 4
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม MC 2210611111047-1090 เทียบโอน 23 นศ.ตกค้าง/ลงซ้ำ รหัส 18-21 ]
 03  ศุกร์08:30-11:00950109C37 - 37 - 0W 
 อาจารย์ อาจารย์สิทธิเดช เฉลิมลาภวรบูรณ์
สำรองให้กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ชั้นปี 6
กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ชั้นปี 5
กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ชั้นปี 4
กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ชั้นปี 3
รหัส 2310611111001 ถึง 2310611111199
ชั้นปี 2 รหัส 2210611111091 ถึง 2210611111140
ชั้นปี 2 รหัส 2220611111001 ถึง 2220611111099
5 - 0 - 5
5 - 1 - 4
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
36 - 30 - 6
36 - 5 - 31
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม MC 2210611111091-1140 เทียบโอน 23 นศ.ตกค้าง/ลงซ้ำ รหัส 18-21 ]
 04  ศุกร์11:30-14:00950109C37 - 26 - 11W 
 อาจารย์ อาจารย์สิทธิเดช เฉลิมลาภวรบูรณ์
สำรองให้กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ชั้นปี 6
กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ชั้นปี 5
กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ชั้นปี 4
กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ชั้นปี 3
รหัส 2310611111001 ถึง 2310611111199
ชั้นปี 2 รหัส 2220611111001 ถึง 2220611111099
ชั้นปี 2 รหัส 2210611111141 ถึง 2210611111199
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 2 - 3
5 - 0 - 5
5 - 1 - 4
37 - 3 - 34
37 - 19 - 18
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม MC 2210611111141-1167 เทียบโอน 23 นศ.ตกค้าง/ลงซ้ำ รหัส 18-21 ]
 05  พฤหัสบดี14:30-17:00950109C43 - 42 - 1W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริส พิเชษฐพันธ์
สำรองให้กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ปี 4 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกนิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล รหัส 2210611111001 ถึง 2210611111199
กลุ่มวิชาเอกนิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล รหัส ถึง 2220611111099
กลุ่มวิชาเอกนิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล รหัส 2310611111001 ถึง 2310611111199
กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ชั้นปี 3
5 - 3 - 2
5 - 5 - 0
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
43 - 34 - 9
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม MC นศ.รหัส 21 นศ.ตกค้าง/ลงซ้ำ รหัส 18-20 เทียบโอน 22-23 ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 110  อาทิตย์08:00-20:00960509C45 - 24 - 21W 
 อาจารย์ อาจารย์สิทธิเดช เฉลิมลาภวรบูรณ์
สำรองให้กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ปวสเทียบโอน(วันอาทิตย์) ปี 4 ขึ้นไป
กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ปวสเทียบโอน(วันอาทิตย์) ปี 3 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกนิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล(กลุ่มเรียนวันเสาร์) ปี 1 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกนิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล(กลุ่มเรียนวันเสาร์) ปี 1 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกนิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ปวสเทียบโอน(วันอาทิตย์) ปี 1 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกนิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ปวสเทียบโอน(วันอาทิตย์) ปี 1 ขึ้นไป
ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ) ปี 1 ขึ้นไป
45 - 0 - 45
45 - 0 - 45
45 - 0 - 45
45 - 0 - 45
45 - 24 - 21
45 - 0 - 45
45 - 0 - 45
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ นอกเวลาทำการ-อาทิตย์ เริ่ม 31 มี.ค.2567, 7, 21, 28 เม.ย.2567 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744