รายการหลัก

  CA113 - 1สื่อสารมวลชนและสื่อใหม่
      สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา CA106-1 (#)
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ08:30-11:00970109C5 - 2 - 3W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป5 - 2 - 3
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 18-21 เรียนและสอบร่วมกับวิชา CA308 ก.1 ]
 02  ศุกร์14:30-17:00970109C5 - 2 - 3W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป5 - 2 - 3
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 18-21 เรียนและสอบร่วมกับวิชา CA308 ก.2 ]
 03  อังคาร08:30-11:002150421C5 - 0 - 5W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป5 - 0 - 5
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 18-21 เรียนและสอบร่วมกับวิชา CA308 ก.3 ]
 04  อังคาร11:30-14:002150421C5 - 2 - 3W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป5 - 2 - 3
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 18-21 เรียนและสอบร่วมกับวิชา CA308 ก.4 ]
 05  ศุกร์14:30-17:00970109C5 - 1 - 4W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป5 - 1 - 4
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 18-21 เรียนและสอบร่วมกับวิชา CA308 ก.5 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744