รายการหลัก

  CM304 - 1การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสารการตลาด
      สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 100  เสาร์08:00-20:00960409C45 - 23 - 22W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี พิเชษฐพันธ์
สำรองให้กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล(กลุ่มเรียนวันเสาร์) ชั้นปี 3
กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล(กลุ่มเรียนวันเสาร์) ปี 4 ขึ้นไป
45 - 23 - 22
45 - 0 - 45
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ นอกเวลาทำการ-เสาร์ รหัส 21 นศ.ตกค้าง/ลงซ้ำรหัส 19-20 เสาร์ที่ 30 มี.ค., 6, 20, 27 เม.ย.2567 ]
 110  อาทิตย์08:00-20:00960409C45 - 22 - 23W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี พิเชษฐพันธ์
สำรองให้กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ปวสเทียบโอน(วันอาทิตย์) ปี 4 ขึ้นไป
กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ปวสเทียบโอน(วันอาทิตย์) ปี 3 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกนิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล(กลุ่มเรียนวันเสาร์) ปี 1 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกนิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล(กลุ่มเรียนวันเสาร์) ปี 1 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกนิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ปวสเทียบโอน(วันอาทิตย์) ปี 1 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกนิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ปวสเทียบโอน(วันอาทิตย์) ปี 1 ขึ้นไป
45 - 0 - 45
45 - 0 - 45
45 - 0 - 45
45 - 0 - 45
45 - 22 - 23
45 - 0 - 45
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ นอกเวลาทำการ-อาทิตย์ เริ่ม 3,10, 17, 24 มี.ค.2567 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744