รายการหลัก

  CC303 - 1การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
      สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  ศุกร์08:30-11:00970109C35 - 35 - 0W 
 อาจารย์ อาจารย์ดีพร้อม เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สำรองให้กลุ่มวิชาการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล ชั้นปี 6
กลุ่มวิชาการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล ชั้นปี 6
กลุ่มวิชาการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล ชั้นปี 5
กลุ่มวิชาการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล ชั้นปี 4
กลุ่มวิชาการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล ชั้นปี 3 รหัส 2110611100001 ถึง 2110611100148
5 - 1 - 4
5 - 0 - 5
5 - 1 - 4
5 - 0 - 5
35 - 33 - 2
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม MD รหัส 2110611100001-0148 ตกค้าง /ลงซ้ำ 18-20 ]
 02  ศุกร์11:30-14:00970109C35 - 26 - 9W 
 อาจารย์ อาจารย์ดีพร้อม เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สำรองให้กลุ่มวิชาการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล ชั้นปี 6
กลุ่มวิชาการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล ชั้นปี 6
กลุ่มวิชาการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล ชั้นปี 5
กลุ่มวิชาการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล ชั้นปี 4
กลุ่มวิชาการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล ชั้นปี 3 รหัส 2110611100149 ถึง 2110611100246
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
35 - 26 - 9
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม MD รหัส 2110611100149-0246 ตกค้าง /ลงซ้ำ 18-20 ]
 03  ศุกร์14:30-17:002150421C35 - 29 - 6W 
 อาจารย์ อาจารย์ดีพร้อม เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สำรองให้กลุ่มวิชาการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล ชั้นปี 6
กลุ่มวิชาการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล ชั้นปี 6
กลุ่มวิชาการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล ชั้นปี 5
กลุ่มวิชาการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล ชั้นปี 4
กลุ่มวิชาการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล ชั้นปี 3 รหัส 2110611100247 ถึง 2110611100399
กลุ่มวิชาการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล ชั้นปี 3 รหัส 2120611100001 ถึง 2120611100099
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
35 - 26 - 9
5 - 3 - 2
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม MD รหัส 2110611100248-0333 ตกค้าง /ลงซ้ำ 18-20 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744