รายการหลัก

  CF007 - 1ภาษาอังกฤษสำหรับงานภาพยนตร์
      สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ14:30-17:00970109C62 - 62 - 0W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.สุธี เผ่าบุญมี
สำรองให้กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ปี 4 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปี 3 รหัส 2110611100001 ถึง 2110611100169
7 - 7 - 0
60 - 55 - 5
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม DF รหัส 2110611100001-0169 ตกค้าง /ลงซ้ำ 18-20 ]
 02  อังคาร08:30-11:00970109C61 - 58 - 3W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.สุธี เผ่าบุญมี
สำรองให้กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ปี 4 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปี 3 รหัส 2110611100170 ถึง 2110611100339
กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปี 3 รหัส 2120611100001 ถึง 2120611100099
7 - 5 - 2
59 - 50 - 9
59 - 3 - 56
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม DF รหัส 2110611100175-0331 ตกค้าง /ลงซ้ำ 18-20 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744