รายการหลัก

  CF104 - 1เสียงในงานภาพยนตร์
      สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  อังคาร11:30-14:00960509C5 - 1 - 4W 
 อาจารย์ อาจารย์กรัณฑ์ ธรรมวงศ์
สำรองให้กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปี 6
กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปี 5
กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปี 4
กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปี 3
5 - 0 - 5
5 - 1 - 4
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม DF นศ.ตกค้าง/ลงซ้ำ รหัส 18-21 เรียนและสอบร่วมกับวิชา CF013 ]
 02  อังคาร14:30-17:00960509C5 - 3 - 2W 
 อาจารย์ อาจารย์กรัณฑ์ ธรรมวงศ์
สำรองให้กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปี 6
กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปี 5
กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปี 4
กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปี 3
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 3 - 2
5 - 0 - 5
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม DF นศ.ตกค้าง/ลงซ้ำ รหัส 18-21 เรียนและสอบร่วมกับวิชา CF013 ]
 03  พุธ11:30-14:00960509C5 - 5 - 0W 
 อาจารย์ อาจารย์กรัณฑ์ ธรรมวงศ์
สำรองให้กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปี 6
กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปี 5
กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปี 4
กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปี 3
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 5 - 0
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม DF นศ.ตกค้าง/ลงซ้ำ รหัส 18-21 เรียนและสอบร่วมกับวิชา CF013 ]
 04  พุธ14:30-17:00960509C5 - 1 - 4W 
 อาจารย์ อาจารย์กรัณฑ์ ธรรมวงศ์
สำรองให้กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปี 6
กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปี 5
กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปี 4
กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปี 3
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 1 - 4
5 - 0 - 5
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม DF นศ.ตกค้าง/ลงซ้ำ รหัส 18-21 เรียนและสอบร่วมกับวิชา CF013 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744