รายการหลัก

  CF107 - 1ศิลปะดิจิทัลสำหรับภาพยนตร์
      สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  เสาร์08:30-11:00960509C41 - 41 - 0W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.อภิชญา อังคะวิภาต
สำรองให้กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ปี 4 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปี 3 รหัส 2110611100001 ถึง 2110611100114
กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล รหัส 2210611113001 ถึง 2210611113199
กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล รหัส 2220611113001 ถึง 2220611113099
5 - 1 - 4
40 - 36 - 4
40 - 2 - 38
40 - 0 - 40
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม DF รหัส 2110611100001-0114 ตกค้าง /ลงซ้ำ 18-20 ]
 02  เสาร์11:30-14:00960509C40 - 37 - 3W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.อภิชญา อังคะวิภาต
สำรองให้กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ปี 4 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปี 3 รหัส 2110611100115 ถึง 2110611100218
กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล รหัส 2210611113001 ถึง 2210611113199
กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล รหัส 2220611113001 ถึง 2220611113099
5 - 1 - 4
40 - 35 - 5
40 - 0 - 40
40 - 0 - 40
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม DF รหัส 2110611100116-0141 ตกค้าง /ลงซ้ำ 18-20 ]
 03  เสาร์14:30-17:00960509C39 - 36 - 3W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.อภิชญา อังคะวิภาต
สำรองให้กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ปี 4 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปี 3 รหัส 2110611100223 ถึง 2110611100339
กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปี 3 รหัส 2120611100001 ถึง 2120611100099
กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล รหัส 2210611113001 ถึง 2210611113199
กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล รหัส 2220611113001 ถึง 2220611113099
5 - 0 - 5
39 - 33 - 6
5 - 2 - 3
39 - 1 - 38
39 - 0 - 39
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม DF รหัส 2110611100223-0249 ตกค้าง /ลงซ้ำ 18-20 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744