รายการหลัก

  CX417 - 1การกระจายเสียงและแพร่ภาพนานาชาติ
      สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พฤหัสบดี11:30-14:00970109C120 - 107 - 13W 
 อาจารย์ อาจารย์ดีพร้อม เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สำรองให้การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล (นิเทศต่างสาขา) ชั้นปี 3
การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล (นิเทศต่างสาขา) ปี 4 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาโทการกระจายเสียงแพร่ภาพและสตรีมมิ่ง (นิเทศต่างสาขา)
120 - 105 - 15
120 - 0 - 120
120 - 2 - 118
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 21ที่เลือกหัวโทในคณะ การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล (MD) ให้เทียบโอน 22 ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 100  เสาร์08:00-20:002150821C45 - 10 - 35W 
 อาจารย์ อาจารย์ดีพร้อม เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สำรองให้ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 4
การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล (นิเทศต่างสาขา) ชั้นปี 4
45 - 10 - 35
45 - 0 - 45
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ วิชาเลือกเสรี คณะนิเทศ นอกเวลาทำการ-เสาร์ นศ.รหัส 20 เริ่มเสาร์ที่ 30 มี.ค, 6, 20, 27 เม.ย.67 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744