รายการหลัก

  CX421 - 1ภาพยนตร์เบื้องต้น
      สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ08:30-11:002320323C70 - 67 - 3W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรดล แก้วประเสริฐ
อาจารย์ณัฎฐ ปฏิมาสุนทร
สำรองให้กลุ่มวิชาโทภาพยนตร์ดิจิทัล (นิเทศต่างสาขา) ชั้นปี 2
ภาพยนตร์ดิจิทัล (นิเทศต่างสาขา) ปี 3 ขึ้นไป
120 - 62 - 58
5 - 5 - 0
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 22ที่เลือกหัวโทในคณะ ภาพยนตร์ดิจิทัล (DF) ]
 02  พุธ11:30-14:002320323C73 - 72 - 1W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรดล แก้วประเสริฐ
อาจารย์ณัฎฐ ปฏิมาสุนทร
สำรองให้กลุ่มวิชาโทภาพยนตร์ดิจิทัล (นิเทศต่างสาขา) ชั้นปี 2
ภาพยนตร์ดิจิทัล (นิเทศต่างสาขา) ปี 3 ขึ้นไป
70 - 69 - 1
70 - 0 - 70
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 22ที่เลือกหัวโทในคณะ ภาพยนตร์ดิจิทัล (DF) ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744