รายการหลัก

  DA106 - 1คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
      สังกัดคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 2 ขึ้นไป
999 - 0 - 999
10 - 0 - 10
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2566 ภาคปลาย ]
 01  จันทร์11:30-14:00960609C40 - 33 - 7W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ธีรายุธิ์ เศรษฐภักดีจ์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 1 รหัส 2311811100001 ถึง 2311811100037
ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 2 ขึ้นไป
40 - 31 - 9
10 - 2 - 8
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะศิลปะและการออกแบบ นศ.รหัส 23 ตกค้าง ลงซ้ำ รหัส 20-22 ]
 02  อังคาร14:30-17:00960609C40 - 34 - 6W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ธีรายุธิ์ เศรษฐภักดีจ์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 1 รหัส 2311811100038 ถึง 2311811100099
ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 2 ขึ้นไป
ชั้นปี 1 รหัส 2321811100001 ถึง 2321811100010
40 - 30 - 10
10 - 2 - 8
40 - 2 - 38
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะศิลปะและการออกแบบ นศ.รหัส 23 ตกค้าง ลงซ้ำ รหัส 20-22 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744