รายการหลัก

  CA109 - 65การถ่ายภาพเคลื่อนไหวและการลำดับภาพเบื้องต้น
      สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 1999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2566 ภาคปลาย ]
 01  พฤหัสบดี14:30-17:00960509C50 - 46 - 4W 
 อาจารย์ อาจารย์สืบพงษ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 2310611113001 ถึง 2310611113055
5 - 2 - 3
50 - 44 - 6
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม DF 2310611113001 - 3055 เทียบโอน 23 ตกค้าง ลงซ้ำ รหัส 22 ]
 02  พฤหัสบดี11:30-14:00960509C50 - 48 - 2W 
 อาจารย์ อาจารย์สืบพงษ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 2310611113056 ถึง 2310611113107
ปริญญาตรี - Credit Bank ชั้นปี 1
5 - 1 - 4
50 - 47 - 3
50 - 0 - 50
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม DF 2310611113056- 3107 เทียบโอน 23 ตกค้าง ลงซ้ำ รหัส 22 ]
 03  พฤหัสบดี08:30-11:00960509C50 - 48 - 2W 
 อาจารย์ อาจารย์สืบพงษ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 2310611113108 ถึง 2310611113158
5 - 1 - 4
50 - 47 - 3
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม DF 2310611113108 - 3158 เทียบโอน 23 ตกค้าง ลงซ้ำ รหัส 22 ]
 04  พฤหัสบดี08:30-11:00960609C32 - 30 - 2W 
 อาจารย์ อาจารย์โชติวรรณ รุจิประเสริฐวงศ์
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 2310611113159 ถึง 2310611113190
5 - 0 - 5
32 - 30 - 2
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม DF 2310611113159 - 3190 เทียบโอน 23 ตกค้าง ลงซ้ำ รหัส 22 ]
 05  พฤหัสบดี11:30-14:00960609C32 - 29 - 3W 
 อาจารย์ อาจารย์โชติวรรณ รุจิประเสริฐวงศ์
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 2310611113191 ถึง 2310611113224
5 - 0 - 5
32 - 29 - 3
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม DF 2310611113191 - 3224 เทียบโอน 23 ตกค้าง ลงซ้ำ รหัส 22 ]
 06  พฤหัสบดี14:30-17:00960609C33 - 31 - 2W 
 อาจารย์ อาจารย์โชติวรรณ รุจิประเสริฐวงศ์
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 2310611113225 ถึง 2310611113299
ชั้นปี 1 รหัส 2310611111001 ถึง 2310611111013
ชั้นปี 1 รหัส 2320611113001 ถึง 2320611113099
5 - 0 - 5
32 - 15 - 17
32 - 10 - 22
32 - 5 - 27
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม DF+MC 2310611113225 -3247 2310611111013 เทียบโอน 23 ตกค้าง ลงซ้ำ รหัส 22 ]
 07  ศุกร์08:30-11:00960509C50 - 49 - 1W 
 อาจารย์ อาจารย์โชติวรรณ รุจิประเสริฐวงศ์
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 2310611111014 ถึง 2310611111065
ปริญญาตรี - Credit Bank ชั้นปี 1
5 - 2 - 3
50 - 46 - 4
3 - 1 - 2
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม MC 2310611111014-1065 เทียบโอน 23 ตกค้าง ลงซ้ำ รหัส 22 ]
 08  ศุกร์14:30-17:00960509C50 - 45 - 5W 
 อาจารย์ อาจารย์โชติวรรณ รุจิประเสริฐวงศ์
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 2310611111066 ถึง 2310611111119
5 - 1 - 4
50 - 44 - 6
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม MC 2310611111066 - 1119 เทียบโอน 23 ตกค้าง ลงซ้ำ รหัส 22 ]
 09  ศุกร์08:30-11:00960609C33 - 33 - 0W 
 อาจารย์ อาจารย์สืบพงษ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 2310611111120 ถึง 2310611111199
ชั้นปี 1 รหัส 2310611112065 ถึง 2310611112099
ชั้นปี 1 รหัส 2320611111001 ถึง 2320611111099
ชั้นปี 1 รหัส 2320611112001 ถึง 2320611112099
5 - 2 - 3
32 - 18 - 14
32 - 6 - 26
32 - 6 - 26
32 - 0 - 32
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม MC+BS 2310611111122-1147 เทียบโอน 23 ตกค้าง ลงซ้ำ รหัส 22 ]
 10  ศุกร์11:30-14:00960609C30 - 27 - 3W 
 อาจารย์ อาจารย์สืบพงษ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 2310611112005 ถึง 2310611112034
5 - 0 - 5
30 - 26 - 4
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม BS 2310611112005 - 2310611112034 เทียบโอน 23 ตกค้าง ลงซ้ำ รหัส 22 ]
 11  ศุกร์11:30-14:00960509C30 - 28 - 2W 
 อาจารย์ อาจารย์โชติวรรณ รุจิประเสริฐวงศ์
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 2310611112035 ถึง 2310611112064
ปริญญาตรี - Credit Bank ชั้นปี 1
5 - 0 - 5
30 - 27 - 3
30 - 1 - 29
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม BS 2310611112035 -2310611112064เทียบโอน 23 ตกค้าง ลงซ้ำ รหัส 22 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744