รายการหลัก

  CA308 - 1สื่อกับวัฒนธรรมสังคมและเหตุการณ์ปัจจุบัน
      สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 1999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2566 ภาคปลาย ]
 01  พุธ08:30-11:00970109C110 - 106 - 4W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย
สำรองให้ ชั้นปี 1 รหัส 2310611113001 ถึง 2310611113117
คณะนิเทศศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
110 - 103 - 7
5 - 3 - 2
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม DF 2310611113001 ? 2310611113117 ]
 02  ศุกร์14:30-17:00970109C121 - 115 - 6W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย
สำรองให้ ชั้นปี 1 รหัส 2310611113118 ถึง 2310611113230
คณะนิเทศศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
คณะนิเทศศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 4
110 - 99 - 11
5 - 0 - 5
120 - 15 - 105
120 - 0 - 120
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม DF 2310611113118 ? 2310611113230 ]
 03  อังคาร08:30-11:002150421C112 - 109 - 3W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย
สำรองให้ ชั้นปี 1 รหัส 2310611113231 ถึง 2310611113999
ชั้นปี 1 รหัส 2310611112005 ถึง 2310611112999
ชั้นปี 1 รหัส 2310611111001 ถึง 2310611111029
คณะนิเทศศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
ปริญญาตรี - Credit Bank ชั้นปี 1
ชั้นปี 1 รหัส 2320611112001 ถึง 2320611112099
กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปี 1 รหัส 2320611113001 ถึง 2320611113099
กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปี 1 รหัส 2320611113001 ถึง 2320611113099
110 - 14 - 96
110 - 59 - 51
110 - 23 - 87
5 - 3 - 2
110 - 2 - 108
110 - 1 - 109
110 - 1 - 109
10 - 3 - 7
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม DF+BS+MC 2310611113231 ? 2310611113247 ]
 04  อังคาร11:30-14:002150421C128 - 128 - 0W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย
สำรองให้ ชั้นปี 1 รหัส 2310611111030 ถึง 2310611111199
คณะนิเทศศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกนิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ชั้นปี 1 รหัส 2320611111001 ถึง 2320611111099
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1 รหัส 2320611111001 ถึง 2320611111099
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 3
110 - 97 - 13
5 - 5 - 0
110 - 1 - 109
110 - 5 - 105
122 - 17 - 105
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม MC 2310611111030 ? 2310611111146 ]
 05ไม่พบข้อมูล80 - 0 - 80WClosed 
 อาจารย์
สำรองให้กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ชั้นปี 3
กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ปี 4 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกนิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล รหัส 2210611111001 ถึง 2210611111199
กลุ่มวิชาเอกนิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล รหัส 2310611111001 ถึง 2310611111199
กลุ่มวิชาเอกนิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล รหัส 2220611111001 ถึง 2220611111099
80 - 0 - 80
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ วิชาเสรี สำหรับ นศ. กลุ่ม MC รหัส 21 นศ.เทียบโอน 22-23 ตกค้าง /ลงซ้ำ 18-20 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744