รายการหลัก

  CC310 - 65การผลิตรายการโชว์
      สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  เสาร์09:20-12:20ห้องสตูดิโอ09C60 - 54 - 6W 
 อาจารย์ อาจารย์สุรงค์ โพธิ์ไพโรจน์
สำรองให้ รหัส 2310611112005 ถึง 2310611112099
ชั้นปี 2 รหัส 2210611112001 ถึง 2210611112072
5 - 0 - 5
60 - 54 - 6
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม BS 2210611112001-2072 เทียบโอน 23 ]
 02  เสาร์12:20-15:20ห้องสตูดิโอ09C60 - 46 - 14W 
 อาจารย์ อาจารย์สุรงค์ โพธิ์ไพโรจน์
สำรองให้ รหัส 2310611112005 ถึง 2310611112099
ชั้นปี 2 รหัส 2210611112073 ถึง 2210611112199
ชั้นปี 2 รหัส 2220611112002 ถึง 2220611112009
5 - 0 - 5
60 - 44 - 16
60 - 2 - 58
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม BS 2210611112073-2136 เทียบโอน 23 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744