รายการหลัก

  CF013 - 1เสียงในงานภาพยนตร์
      สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  อังคาร11:30-14:00960509C48 - 48 - 0W 
 อาจารย์ อาจารย์กรัณฑ์ ธรรมวงศ์
สำรองให้ รหัส 2310611113001 ถึง 2310611113299
ชั้นปี 2 รหัส 2210611113001 ถึง 2210611113058
48 - 0 - 48
48 - 46 - 2
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม DF 2210611113001-3058 เทียบโอน 23 ]
 02  อังคาร14:30-17:00960509C48 - 46 - 2W 
 อาจารย์ อาจารย์กรัณฑ์ ธรรมวงศ์
สำรองให้ รหัส 2310611113001 ถึง 2310611113299
ชั้นปี 2 รหัส 2210611113059 ถึง 2210611113115
48 - 0 - 48
48 - 46 - 2
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม DF 2210611113059-3115 เทียบโอน 23 ]
 03  พุธ11:30-14:00960509C48 - 40 - 8W 
 อาจารย์ อาจารย์กรัณฑ์ ธรรมวงศ์
สำรองให้ รหัส 2310611113001 ถึง 2310611113299
ชั้นปี 2 รหัส 2210611113116 ถึง 2210611113173
48 - 0 - 48
48 - 40 - 8
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม DF 2210611113116-3173 เทียบโอน 23 ]
 04  พุธ14:30-17:00960509C45 - 24 - 21W 
 อาจารย์ อาจารย์กรัณฑ์ ธรรมวงศ์
สำรองให้ รหัส 2310611113001 ถึง 2310611113299
ชั้นปี 2 รหัส 2210611113174 ถึง 2210611113299
ชั้นปี 2 รหัส 2220611113001 ถึง 2220611113009
48 - 0 - 48
45 - 18 - 27
45 - 5 - 40
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม DF 2210611113174-3197 กลางปี เทียบโอน 23 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744