รายการหลัก

  IX102 - 1การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
      สังกัดวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ , [ คณะบริหารธุรกิจ ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา IB101-1 (#) หรือ
IB102-1 (#) หรือ
IB102-40 (#)
      รายวิชาต่อเนื่องIX105-1(#), IX106-1(#), IX112-1(#)
      เลือกปีการศึกษา 3 / 2558  

    ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  อังคาร08:30-11:202250222C35 - 3 - 32W 
  พฤหัสบดี08:30-11:202240422C      
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.จักรกรินทร์ ศรีมูล
สำรองให้ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 2
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 4
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 5
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ รหัส 5801500001 ถึง 5801599999
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 2
35 - 1 - 34
35 - 0 - 35
35 - 0 - 35
35 - 0 - 35
35 - 0 - 35
10 - 1 - 9
สอบปลายภาค 22 ก.ค. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับ IC นศ.รหัส 54-57 และนศ.เทียบโอนรหัส 56-58 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744