รายการหลัก

  BC202 - 1การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายทางธุรกิจ
      สังกัดคณะบริหารธุรกิจ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  อาทิตย์11:30-15:2015201A15C5 - 0 - 5W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้ววิทย์
สำรองให้คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปี 2555) ปี 7 ขึ้นไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 7 ขึ้นไป
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 58-59 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรียนและสอบร่วม SI223 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744