รายการหลัก

  BN201 - 1ความรู้พื้นฐานด้านโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
      สังกัดคณะบริหารธุรกิจ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      รายวิชาต่อเนื่องBN301-1(#), BN302-1(#), BN303-1(#), BN304-1(#), BN305-1(#), BN306-1(#), BN307-1(#), BN308-1(#), BN401-1(#), BN402-1(#), BN403-1(#), BN404-1(#), BN405-1(#), BN406-1(#)
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ14:30-17:00790307C999 - 124 - 875W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ปิยะเนตร นาคสีดี
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 1
กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 2
กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 3
กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ปี 4 ขึ้นไป
การจัดการโลจิสติกส์ ปี 4 ขึ้นไป
การจัดการโลจิสติกส์ ปี 4 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 1
999 - 117 - 882
999 - 1 - 998
999 - 0 - 999
999 - 3 - 996
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
สอบปลายภาค 3 พ.ค. 2567 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ L3+L4 (23) ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 100ไม่พบข้อมูล999 - 13 - 986W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.อัศวิณ ปสุธรรม
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจ ปวส. เทียบโอน (วันอาทิตย์) ชั้นปี 2999 - 12 - 987
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บริหารทั่วไป ปวส.เทียบโอน รหัส 22 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744