รายการหลัก

  ST164 - 1การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา ST163-1 (#) หรือ
ST165-1 (#)
      รายวิชาต่อเนื่องSI222-59(#), SI227-59(#), SI229-1(#)
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2565  

    ปริญญาตรี - (โครงการพิเศษ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 300ไม่พบข้อมูล5 - 3 - 2W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จิตรงค์
สำรองให้ปริญญาตรี - (โครงการพิเศษ) ปี 1 ขึ้นไป5 - 3 - 2
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ โครงการพิเศษ ขสมก คณะวิทย์ รหัส 19 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744