รายการหลัก

  SI345 - 1การเขียนและนำเสนอผลงานเชิงเทคนิค
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2565  

    ปริญญาตรี - (โครงการพิเศษ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 300  อาทิตย์08:30-17:002130921C30 - 17 - 13W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ศศิธร มงคลศรีพัฒนา
สำรองให้ปริญญาตรี - (โครงการพิเศษ) ปี 3 ขึ้นไป30 - 17 - 13
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับคณะวิทย์ โครงการพิเศษ ขสมก.รหัส 20 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744