รายการหลัก

  GE056 - 1การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
      สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พฤหัสบดี11:30-14:00780207C151 - 124 - 27W 
 อาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกนิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ชั้นปี 1
5 - 0 - 5
151 - 128 - 23
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ นิเทศ กลุ่มการตลาดดิจิทัล รหัส 22 และ ตกค้าง ลงซ้ำรหัส 21 ]
 02  ศุกร์11:30-14:00780207C135 - 109 - 26W 
 อาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกการกระจายเสียงแพร่ภาพและสตรีมมิ่ง ชั้นปี 1
5 - 0 - 5
135 - 110 - 25
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ นิเทศ กลุ่มการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล รหัส 22 และ ตกค้าง ลงซ้ำรหัส 21 รหัส 22 ]
 03  พฤหัสบดี14:30-17:00780207C95 - 88 - 7W 
 อาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
ชั้นปี 1 รหัส 2210611113001 ถึง 2210611113101
5 - 3 - 2
95 - 83 - 12
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ นิเทศ กลุ่มภาพยนตร์ดิจิทัล รหัส 22 และ ตกค้าง ลงซ้ำรหัส 21 รหัส 22 ]
 04  ศุกร์14:30-17:00780207C95 - 84 - 11W 
 อาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปี 1 รหัส 2210611113102 ถึง 2210611113199
ชั้นปี 1 รหัส 2220611113001 ถึง 2220611113099
5 - 0 - 5
95 - 75 - 20
95 - 7 - 88
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ นิเทศ กลุ่มภาพยนตร์ดิจิทัล รหัส 22 และ ตกค้าง ลงซ้ำรหัส 21 กลางปี 22 ]
 05  ศุกร์08:30-11:002350423C100 - 66 - 34W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1100 - 59 - 41
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ B4 (22) ]
 06  พฤหัสบดี08:30-11:002150721C100 - 92 - 8W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 1
กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 1
100 - 89 - 11
100 - 0 - 100
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ L1+L2 (22) ]
 07  อังคาร08:30-11:002350423C101 - 95 - 6W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 1
กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 1
100 - 88 - 12
100 - 0 - 100
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ L3+L4 (22) ]
 08  อังคาร11:30-14:00790307C120 - 100 - 20W 
 อาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 22 กลุ่ม C+D ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2565 ภาคปลาย ]
 100  เสาร์08:00-20:002150221C40 - 30 - 10W 
 อาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย
สำรองให้ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ) ปี 2 ขึ้นไป
40 - 23 - 17
5 - 1 - 4
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ นอกเวลาทำการ กลุ่มวันเสาร์ รหัส 22 เริ่มเรียน 18, 25 มีนาคม 2566, 1 และ 8 เมษายน 2566 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744