รายการหลัก

  GE411 - 1การดูแลสุขภาพและความงาม
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  จันทร์14:30-17:002130521C123 - 118 - 5W 
 อาจารย์ อาจารย์นิศานาถ ขันธวิสูตร
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 1 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 1
กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 1
กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 1
20 - 3 - 17
100 - 97 - 3
100 - 16 - 84
100 - 0 - 100
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะศิลปะ+คณะบริหาร A1+A2+A3 (23) ]
 02  จันทร์14:30-17:00570305C120 - 87 - 33W 
 อาจารย์ อาจารย์รัฐธนนท์ ธานินทรวรภักดิ์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 1 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 1
กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 1
กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
20 - 8 - 12
100 - 49 - 51
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
120 - 0 - 120
120 - 2 - 118
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะศิลปะ+คณะบริหาร A1+A2+A3 (23) ]
 03  จันทร์08:30-11:00570305C120 - 99 - 21W 
 อาจารย์ อาจารย์นิศานาถ ขันธวิสูตร
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 1 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 1
การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ชั้นปี 1
20 - 9 - 11
120 - 66 - 54
120 - 13 - 107
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะศิลปะ+คณะบริหาร A4+R (23) ]
 04  พฤหัสบดี11:30-14:002160321C122 - 122 - 0W 
 อาจารย์ อาจารย์ทิวา เพ็ญสุข
สำรองให้
ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 1 ขึ้นไป
1 - 1 - 0
20 - 12 - 8
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะศิลปะ + บัญชี รหัส 23 B1+B2 ]
 05  อังคาร11:30-14:002160321C140 - 136 - 4W 
 อาจารย์ อาจารย์ปัทมพร ราชภักดี
สำรองให้เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้นปี 2
ปี 1 ขึ้นไป
ปริญญาตรี - ปกติ วิทยาลัยผู้ประกอบการ ชั้นปี 2
ปริญญาตรี - ปกติ วิทยาลัยผู้ประกอบการ ชั้นปี 3
ปริญญาตรี - ปกติ วิทยาลัยผู้ประกอบการ ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ วิทยาลัยผู้ประกอบการ ชั้นปี 5
ปริญญาตรี - ปกติ วิทยาลัยผู้ประกอบการ ชั้นปี 6
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 2
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
120 - 3 - 117
60 - 51 - 9
120 - 0 - 120
120 - 21 - 99
120 - 0 - 120
120 - 0 - 120
120 - 0 - 120
25 - 23 - 2
25 - 0 - 25
1 - 0 - 1
5 - 0 - 5
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ เป็นวิชาเสรีทุกคณะ(60)คณะวิทย์สาขา DT คณะนิติศาสตร์+วิทยาลัยผู้ประกอบการ รหัส 18-22 ]
 06  พุธ08:30-11:002160421C120 - 97 - 23W 
 อาจารย์ อาจารย์รัฐธนนท์ ธานินทรวรภักดิ์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 1 ขึ้นไป
ชั้นปี 2 รหัส 2211411100001 ถึง 2211411100065
ชั้นปี 4 รหัส 2011411100001 ถึง 2011411100048
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
20 - 19 - 1
120 - 25 - 95
120 - 37 - 83
120 - 7 - 113
120 - 0 - 120
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ 8I98 ]
 07  พฤหัสบดี14:30-17:00770307C114 - 111 - 3W 
 อาจารย์ อาจารย์ทิวา เพ็ญสุข
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 23 C1+C2 ]
    ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  อังคาร11:30-14:202130421C57 - 57 - 0W 
 อาจารย์ อาจารย์วาริท วรเทพนิตินันท์
สำรองให้ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 2
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 4
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 5
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 6
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 2
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 4
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 5
ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปี 6
55 - 45 - 10
55 - 0 - 55
55 - 1 - 54
55 - 5 - 50
55 - 1 - 54
55 - 0 - 55
55 - 0 - 55
55 - 2 - 53
55 - 0 - 55
55 - 1 - 54
55 - 0 - 55
55 - 0 - 55
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ For BBA B.Acc Students with ID18-23 ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 100  เสาร์08:30-11:002150321C10 - 5 - 5W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศศิริ เหล่าวชิระสุวรรณ
สำรองให้วิศวกรรมการเงิน นอกเวลา(เสาร์ อาทิตย์) ชั้นปี 310 - 5 - 5
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะวิทย์นอกเวลาทำการ สาขา FEน รหัส 21 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744