รายการหลัก

  BA103 - 1องค์การและการจัดการ
      สังกัดคณะบริหารธุรกิจ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      รายวิชาต่อเนื่องBA063-1(#), BA208-1(#), BC411-1(#), BC411-1(#), BM311-1(#), BM409-1(#)
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปี 1999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2565 ภาคต้น ]
 01  ศุกร์08:30-11:002160321C111 - 102 - 9W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.รดา วงศ์เลิศคุณากร
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 1
กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 1
คณะบริหารธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป
100 - 55 - 45
110 - 46 - 64
110 - 1 - 109
สอบกลางภาค 7 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 13 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ A1 + L2 รหัส 22 ]
 02  พุธ11:30-14:00130401C150 - 123 - 27W 
 อาจารย์ อาจารย์สุภาพร วีระวุฒิพล
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการเงินการลงทุน ชั้นปี 1
กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 1
คณะบริหารธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป
140 - 75 - 65
150 - 53 - 97
150 - 0 - 150
สอบกลางภาค 7 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 13 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ A2 + C รหัส 22 ]
 03  จันทร์14:30-17:002160121C115 - 96 - 19W 
 อาจารย์ อาจารย์สุภาพร วีระวุฒิพล
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 1
กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 1
คณะบริหารธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 1
100 - 51 - 49
115 - 45 - 70
115 - 0 - 115
115 - 0 - 115
สอบกลางภาค 7 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 13 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ A3 + L1 รหัส 22 ]
 04  ศุกร์11:30-14:002160521C115 - 102 - 13W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤทธิ์ เทศจีบ
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 1
กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 1
คณะบริหารธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 1
115 - 51 - 64
110 - 51 - 59
110 - 0 - 110
115 - 4 - 111
สอบกลางภาค 7 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 13 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ A4 + L3 รหัส 22 ]
 05  พุธ14:30-17:00130401C100 - 66 - 34W 
 อาจารย์ อาจารย์สุภาพร วีระวุฒิพล
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 4 ขึ้นไป
100 - 65 - 35
100 - 1 - 99
สอบกลางภาค 7 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 13 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ B1 รหัส 22 ]
 06  พฤหัสบดี11:30-14:002160421C125 - 106 - 19W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤทธิ์ เทศจีบ
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 1
คณะบริหารธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 1
125 - 69 - 56
115 - 38 - 77
125 - 0 - 125
125 - 2 - 123
สอบกลางภาค 7 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 13 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ B2 + L4 รหัส 22 ]
 07  พฤหัสบดี14:30-17:002160421C157 - 139 - 18W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤทธิ์ เทศจีบ
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
คณะบริหารธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปี 1
150 - 135 - 15
150 - 0 - 150
150 - 5 - 145
150 - 0 - 150
สอบกลางภาค 7 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 13 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ B3 + B4 รหัส 22 ]
 08  พุธ11:30-14:002160421C135 - 119 - 16W 
 อาจารย์ อาจารย์อัณณ์ณิชา ธัญญะชัยรัตน์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการ ชั้นปี 1
คณะบริหารธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกการจัดการ ชั้นปี 1
133 - 120 - 13
132 - 0 - 132
134 - 1 - 133
สอบกลางภาค 7 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 13 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ J1 + J2 รหัส 22 ]
 09  พุธ08:30-11:002160421C100 - 73 - 27W 
 อาจารย์ อาจารย์อัณณ์ณิชา ธัญญะชัยรัตน์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ชั้นปี 1
กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 2
การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ชั้นปี 1
ปี 4 ขึ้นไป
100 - 35 - 65
100 - 21 - 79
100 - 21 - 79
100 - 0 - 100
สอบกลางภาค 7 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 13 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ K รหัส 21-22 + R รหัส 22 ]
 10  จันทร์11:30-14:002160121C112 - 104 - 8W 
 อาจารย์ อาจารย์สุภาพร วีระวุฒิพล
สำรองให้ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ชั้นปี 1
คณะบริหารธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป
110 - 109 - 1
105 - 1 - 104
สอบกลางภาค 7 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 13 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ S รหัส 22 ]
 11  พุธ14:30-17:002320423C100 - 72 - 28W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.รดา วงศ์เลิศคุณากร
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 3
กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 3
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 2
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 3
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 5
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 6
100 - 66 - 34
100 - 0 - 100
100 - 1 - 99
100 - 1 - 99
100 - 1 - 99
100 - 1 - 99
100 - 1 - 99
สอบกลางภาค 7 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 13 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ A1 + A2 รหัส 20 ]
 12  พฤหัสบดี08:30-11:002160421C100 - 71 - 29W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤทธิ์ เทศจีบ
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 3
กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 3
กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 3
คณะบริหารธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป
100 - 70 - 30
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
สอบกลางภาค 7 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 13 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ A3 + A4 รหัส 20 ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 100ไม่พบข้อมูล100 - 38 - 62W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤทธิ์ เทศจีบ
สำรองให้ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ) ปี 2 ขึ้นไป
100 - 39 - 61
100 - 0 - 100
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 22 กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ กลุ่ม 1 ]
 101ไม่พบข้อมูล100 - 40 - 60W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤทธิ์ เทศจีบ
สำรองให้ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ) ปี 2 ขึ้นไป
100 - 35 - 65
100 - 5 - 95
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 22 กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ กลุ่ม 2 ]
 102ไม่พบข้อมูล50 - 16 - 34W 
 อาจารย์ อาจารย์สุภาพร วีระวุฒิพล
สำรองให้ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 150 - 16 - 34
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 22 การจัดการโลจิสติกส์ (ปวส.) ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744