รายการหลัก

  BA103 - 1องค์การและการจัดการ
      สังกัดคณะบริหารธุรกิจ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      รายวิชาต่อเนื่องBA063-1(#), BA208-1(#), BC411-1(#), BC411-1(#), BM311-1(#), BM409-1(#)
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปี 1999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2565 ภาคปลาย ]
 01ไม่พบข้อมูล1 - 0 - 1W 
 อาจารย์
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ 1910111105095 เรียนและสอบ่วม BA103 กลุ่ม 200 (วิทยพัฒน์) ]
    ปริญญาตรี - ปกติ2/ภาคค่ำ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 150ไม่พบข้อมูล20 - 5 - 15W 
 อาจารย์ อาจารย์สุภาพร วีระวุฒิพล
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารทั่วไป ชั้นปี 320 - 5 - 15
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 20 ภาคค่ำ ]
    ปริญญาตรี e-Learning
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 200ไม่พบข้อมูล100 - 48 - 52W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤทธิ์ เทศจีบ
สำรองให้ปริญญาตรี e-Learning ชั้นปี 1
ปริญญาตรี e-Learning ปี 2 ขึ้นไป
100 - 39 - 61
100 - 1 - 99
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บริหาร รหัส 20-22 (วิทยพัฒน์) ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 100ไม่พบข้อมูล50 - 44 - 6W 
 อาจารย์ อาจารย์สุภาพร วีระวุฒิพล
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจ ปวส. เทียบโอน (วันอาทิตย์) ชั้นปี 150 - 40 - 10
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 22 ปวส. ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744